.
Điện Biên :

Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả và sát với thực tế trong triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018

Thứ Tư, 14/02/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 03-01-2018 của tỉnh ủy Điện Biên về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018). Đến nay, 100% các đảng bộ trực thuộc tỉnh, trong đó có 318/650 TCCSĐ đã hoàn thành kế hoạch triển khai học tập theo đúng kế hoạch của Tỉnh.

Theo đó, bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả và sát với thực tế, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc; Tuyên giáo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, đã nỗ lực tích cực hoàn thành việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018. Các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018. Đến ngày 08-02-2018, 14/14 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, có 318/650 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), đã hoàn thành việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018; với 16.218/36.894 cán bộ, đảng viên được học tập.

1
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, báo cáo viên Trung ương, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/W của Bộ Chính trị tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Điện Biên Phủ (Điện Biên). (Ảnh Khánh Toàn)

 

Việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề 2018, đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định, là một trong những nội dung quan trọng, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm làm cho tổ chức Đảng các cấp, cho cán bộ, đảng viên trên đại bàn tỉnh trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII tỉnh Điện Biên đã đề ra.

Kết hợp chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, góp phần phê bình, chỉnh huấn những biểu hiện về nhận thức còn lệch lạc, học không đi đôi với làm, kém hiệu quả, bệnh hình thức; chủ động đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Nhiều cấp ủy, TCCSĐ trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nhất là tác phong, phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành ý thức tự giác, thường xuyên liên tục, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết. Đồng thời, lấy kết quả học tập và làm theo chuyên đề 2018 là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng năm 2018.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018 gắn với các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hướng về cơ sở, hấp dẫn, thuyết phục.

Nhất là trên sóng Phát thanh - Truyền hình của tỉnh, trên trang Web, các chuyên đề chuyên mục "Điện Biên học tập và làm theo lời Bác" đã có hàng 100 tin bài phản ánh sinh động các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, biểu dương các cấp ủy, kịp thời tuyên truyền về các tổ chức Đảng có những cách làm sáng tạo và hiệu quả, phù hợp với cơ sở. Góp phần quan trọng, về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy cho biết: Ngay sau khi có kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/W chuyên đề 2018 của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, xây dựng các văn bản hướng dẫn, tài liệu học chuyên đề học tập 2018 và một cách kịp thời cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp.

Đồng thời, thành lập tổ Báo cáo viên để giúp đỡ, đáp ứng yêu cầu về việc tổ chức triển khai học tập ở các Đảng bộ trực thuộc tỉnh và cơ sở. Trong quá tình tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/W, nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng đã có cách làm sáng tạo, như sân khấu hóa để chuyển tải các nội dung học tập và làm theo Bác, qua đó đã được những ấn tượng và cảm xúc sâu sắc từ những câu chuyện kể về Bác, đây sẽ là thông điệp về lẽ sống cho mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Để việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 đạt kết quả tốt, các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn những nội dung đã nêu gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề trên báo, tạp chí, bản tin của ngành; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ.

1
Các đại biểu, cán bộ và Đảng viên tại Đảng bộ huyện Tuần giáo (Điện Biên) tham dự học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018. (Ảnh Khánh Toàn)

 

Có thể thấy, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018, có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là năm  2018 năm bản lề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, làm bước đệm tích cực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã đề ra, từ nay cho đến hết nhiệm kỳ 2015-2020.

Với quyết tâm cao, của các cấp ủy, tổ chức Đảng, sự nỗ lực của MTTQ và các đoàn thể tỉnh, việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018 đã hoàn thành thoe đúng kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy đã đề ra. Đậy là kết quả, mang tính tích cực tích cực xuyên suốt để tiếp tục khích lệ các địa phương, đơn vị, các cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018./.

 

 

Khánh Toàn/BTG Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.