.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên :

Chú trọng công tác phát triển đảng viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thứ Ba, 06/02/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV -  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Chính trị được giao, đó là do Chi bộ luôn quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là công tác phát triển Đảng viên trong cơ quan. Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan ngày càng trưởng thành, vững vàng chuyên môn và trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cơ quan, đoàn thể và Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Là một trong các Ban xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh, Chi bộ cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn xác định: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để đông đảo quần chúng trong cơ quan nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, từ đó có thái độ, động cơ đúng đắn phấn đấu vào Đảng.

1
Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp cho Đảng viên mới ngày 5-02-2018. (Ảnh Khánh Toàn)

 

Coi công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ, qua đó tăng cường sức chiến đấu, bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nhất là đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo hiện nay. Vậy nên, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Chi bộ cơ sở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chú trọng ngay đến công tác phát triển đảng viên.

Theo đó, các đồng chí trong cấp ủy đã bám sát nghị quyết của Chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ đảng, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trong cơ quan, triển khai những quy trình, thủ tục, các bước triển khai giới thiệu tạo nguồn, kết nạp đảng.

Đồng thời, phân công cho các đảng viên trong Chi bộ theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú để bồi dưỡng trở thành hạt nhân, giới thiệu cho Chi bộ xem xét công nhận là đối tượng Đảng, đây được coi là nội dung quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ trong các kỳ sinh hoạt, đồng thời thực hiện tốt việc giao nhiệm vụ, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đảng viên mới. Đến nay, chi bộ đã có 23 đảng viên/25 cán bộ, viên chức, chiếm 92% trong tổng số CBVC&LĐ cơ quan.

Để có nguồn kết nạp Đảng, Chi bộ đã quan tâm chú trọng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tích cực tổ chức các hoạt động thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của cá nhân.

Thông qua sinh hoạt Chi bộ, cấp ủy nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng, nhất là việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, kể cả việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Do làm tốt công tác tạo nguồn, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ đã kết nạp được 04 đảng viên mới, đạt và vượt chỉ tiêu so với chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bí thư Chi bộ khi giao nhiệm vụ cho đảng viên mới kết nạp, nhấn mạnh: "Để tham mưu tốt cho tỉnh ủy về công tác Xây dựng Đảng, thì mỗi cán bộ của các Ban xây dựng Đảng nói chung và của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy nói riêng phải là Đảng viên. Vì đây là những chiến sỹ tiên phong của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho lý tưởng của Đảng, các đồng chí Đảng viên mới, phải luôn luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, phải gắn bó với cơ quan, với khu dân cư, thực hiện tốt việc rèn luyện, thử thách và phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

1
Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cơ quan ngày càng trưởng thành, vững vàng chuyên môn và trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cơ quan, đoàn thể và Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện

 

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 100% CBVC&LĐ trong cơ quan là Đảng viên.

Có thể thấy, do thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nên nhiều năm qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy giao cho. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự trưởng thành và trở thành lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh. Hằng năm, qua phân loại, Chi bộ có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều năm liền Chi bộ giữ vững danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch - vững mạnh”./.

 

 

 

CTV - Khánh Toàn/BTG Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.