.

Điện Biên phấn đấu đến năm 2020 có 1.700 doanh nghiệp

Thứ Năm, 02/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV – Nhằm phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với mục tiêu xây dựng doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, tỉnh Điện Biên phát động Phong trào thi đua “Doanh nhân Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Điện Biên đã triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nhân Việt Nam hội nhập và phát triển” trên địa bàn tỉnh. phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 1.700 doanh nghiệp.

1
Tỉnh Điện Biên phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có 1.700 doanh nghiệp.

 

Phong trào thi đua với nội dung: Đối với các cơ quan quản lý nhà nước từng bước nâng cao năng lực xây dựng và thực thi cơ chế chính sách đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển với mục tiêu giảm thời gian và chi phí. Tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng; chống buôn lậu; gianlận thương mại và hàng giả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp phải đổi mới quản lý; quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như từng sản phẩm, xây dựng và nâng cao thương hiệu; giá trị sản phẩm; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo đủ vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
Hàng năm, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh căn cứ vào hướng dẫn của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương lựa chọn ra các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xét duyệt và trình Thủ tướng Chính phủ khen thưởng theo quy định./.

 

 

Thúy Hằng
 

.
.
.
.
.