Chống lạm thu đầu năm học mới tại các đơn vị trường học

Điện Biên TV - Đầu tư cho giáo dục để tăng cường nâng cao chất lượng cơ sở vật chất tạo điều kiện đảm bảo môi trường học tập tốt cho con em là nhu cầu cần thiết. Tuy nhiên, thu ra sao và thu như thế nào để không trở thành lạm thu đầu năm học mới đang là vấn đề mà các trường học trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai.
.
.
.