.

Cán bộ là then chốt trong công tác xây dựng Đảng

Thứ Sáu, 03/08/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đảng bộ huyện Mường Ảng  luôn quan tâm chú trọng đến công tác cán bộ, từ các khâu tuyển chọn, đánh giá, bố trí sử dụng đến quy hoạch đào tạo, gắn liền với các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

Nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Đảng ủy thị trấn Mường Ảng đã xây dựng Đề án quy hoạch cán bộ gắn với Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Huyện ủy. Thị trấn hiện có 13 công chức và 5 cán bộ lãnh đạo, quản lý; trong đó, hầu hết đều có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, trình độ chuyên môn hầu hết đều tốt nghiệp đại học.

Điểm nổi bật trong công tác cán bộ ở Thị trấn là, những người hoạt động không chuyên trách, nếu làm tốt, đều được đánh giá, quy hoạch, đào tạo theo Đề án, Kế hoạch của Đảng ủy. Từ đó, nhiều người hoạt động không chuyên trách được bố trí vào các chức danh chuyên trách vì phát huy tốt năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

1
Những năm qua, công tác đánh giá cán bộ luôn được Đảng ủy Thị trấn Mường Ảng quan tâm, chú trọng

 

Những năm qua, công tác đánh giá cán bộ luôn được Đảng ủy Thị trấn quan tâm, chú trọng. Đồng thời, lấy tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chất lượng, hiệu quả công việc và ý thức tổ chức kỷ luật, làm căn cứ chủ yếu để đánh giá cán bộ. Phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá cán bộ được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan và kết hợp với đánh giá, phân loại đảng viên.
 
Ông Lò Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Mường Ảng cho biết: việc đánh giá đúng cán bộ là tiền đề quan trọng của công tác cán bộ, là việc làm khó và khá nhạy cảm. Nhưng công tác này phải được thực hiện nghiêm túc vì ảnh hưởng đến tất cả các khâu khác của công tác cán bộ; đồng thời nó có ý nghĩa quyết định trong việc phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Đây cũng là bài học quan trọng về công tác cán bộ mà Đảng ủy Thị trấn rút ra trong thực hiện chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nước, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên về công tác cán bộ. Để phát huy tính hiệu quả trong thời gian tới, Đảng ủy thị trấn thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; đồng thời, đề cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu tổ chức, trong công tác cán bộ.

Việc đánh giá cán bộ ở Mường Ảng thời gian qua được thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương; đánh giá cán bộ đã gắn với phân loại, đánh giá đảng viên định kỳ hằng năm. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đáng ghi nhận, việc đánh giá, xếp loại cán bộ còn tình trạng nể nang, né tránh trách nhiệm hoặc ngại va chạm. Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, đã góp phần cụ thể hóa chủ trương đổi mới công tác đánh giá cán bộ.

Cụ thể, đối với đảng viên là cán bộ, công chức, khi kiểm điểm về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ cần đi sâu làm rõ về khối lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, thì phải kiểm điểm sâu sắc kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết, thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Qua việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Đảng bộ huyện Mường Ảng, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên, bước đầu đã ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Công tác quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, học tập Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Việc đăng ký học tập và lựa chọn những việc “làm theo” gắn với thực hiện nhiệm vụ của mỗi tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Việc học và làm theo Bác đã đi vào nề nếp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phong cách, phương pháp làm việc và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Nhất là những vấn đề được đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm như: Bồi thường, giải phóng mặt bằng; khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng; ô nhiễm môi trường; đơn thư khiếu nại, tố cáo, mất đoàn kết nội bộ. Nhiều phản ánh của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã được các cơ quan chức năng tiếp thu và giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được thực hiện đồng bộ và có chiều sâu, tập trung thực hiện tốt công tác nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là đảng viên giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, công tâm, khách quan, đúng quy định; từ đó, khuyến khích cán bộ phát huy được năng lực ở từng vị trí công tác. Công tác phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy chú trọng cả về số lượng và chất lượng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

1
Việc coi trọng và đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ huyện Mường Ảng đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương

 

Tính đến 30/12/2017, Đảng bộ huyện Mường Ảng có gần 3.390 đảng viên. Trong đó, đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 43%; 100% chi bộ trường học, thôn bản, tổ dân phố được quan tâm củng cố, đặc biệt là những chi bộ dưới 5 đảng viên được chăm lo phát triển đảng viên mới. Duy trì, giữ vững kết quả xóa thôn, bản “trắng” về tổ chức đảng và đảng viên. Phát triển đảng viên gắn với chú trọng chất lượng đảng viên; bổ sung cho các tổ chức cơ sở đảng những đảng viên đã qua thử thách, rèn luyện từ các phong trào và hoạt động ở cơ sở; từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 
Việc coi trọng và đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ huyện Mường Ảng đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tính sáng tạo, chủ động, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, các cấp ủy; cán bộ, đảng viên, phải tự “soi mình” để nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để từ đó có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Ảng tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, xây dựng Đảng; triển khai thực hiện Đề án luân chuyển cán bộ, đưa cán bộ trẻ có trình độ, năng lực và triển vọng ở cấp huyện về đảm nhận một số chức vụ lãnh đạo các xã, thị trấn. Cùng với đó là, xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thí điểm nhất thể hóa một số chức danh lãnh đạo cấp huyện./.

                                                                      

 

Quang Phong - Ngọc Bích/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.