7268
Quốc phòng - An ninh
Quốc phòng - An ninh
/tin-tuc-su-kien/an-ninh-quoc-phong/
an-ninh-quoc-phong
7261
902
7261
Tin tức - Sự kiện
tin-tuc-su-kien
/tin-tuc-su-kien/
BaoGiaLai
.
Điện Biên TV - Thấm nhuần lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất". Giai 2013 - 2018 đoạn phong trào thi đua Quyết thắng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên luôn được triển khai sâu rộng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trên địa bàn.
.
.
.
.
.