Điện Biên TV - Trân trọng quá khứ hào hùng, cùng hành động để nâng cao nhận thức của người dân và thế hệ trẻ hôm nay về công trình Đại thủy nông Nậm Rốm, từ đó có những việc làm thiết thực, cụ thể để bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa là việc làm mà 2 em học sinh Lê Văn Phúc và Nguyễn Nữ Ngọc Minh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đang thực hiện đề tài nghiên cứu.

BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỊCH SỬ ĐẠI THỦY NÔNG NẬM RỐM
Thứ Hai, 16/12/2019, 13:41 [GMT+7]
.
.
.