Điện Biên: Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 08/04/2021, 07:59 [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong xây dựng nông thôn mới, việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa dân tộc được các địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó, góp phần tạo nên bản sắc của vùng nông thôn, giúp người dân nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng nếp sống văn hóa tại các thôn, bản.

1
Một nghi lễ cúng tế được tổ chức tại Lễ hội đua thuyền đuôi én hàng năm của thị xã Mường Lay.

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương quan tâm bố trí nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện 2 tiêu chí về văn hóa là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa.

Theo đó, thực hiện về cơ sở vật chất văn hóa, đến nay toàn tỉnh có 77/115 xã có nhà văn hóa, chiếm 67%; 11/14 phường, thị trấn có nhà văn hóa, chiếm gần 80% và 635/1.441 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, chiếm 44%.

Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa” ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp, người dân tích cực đóng góp về kinh phí và ngày công trong việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, dần xóa bỏ các hủ tục.

Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hàng năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao và một số lễ hội; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cơ sở và các lớp truyền dạy loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ðồng thời, hỗ trợ phát triển nghề thủ công truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; duy trì các đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ thể thao ở cơ sở. Từ đó, góp phần nâng cao các tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc./.

 

 

Thu Nga – Bùi Tiến/DIENBIENTV.VN
 

Xem lịch phát sóng
.