Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Điện Biên - Học tập Bác để xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Thứ Hai, 18/05/2020, 10:12 [GMT+7]

Điện Biên TV - Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của Đảng ta và nhân dân ta, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là sự kết tinh cao nhất giữa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Chúng ta tự hào được kế thừa di sản vô giá đó.

1
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại vô cùng kính yêu của Đảng ta và nhân dân ta, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là sự kết tinh cao nhất giữa chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại

Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mục đích của Chỉ thị là: “Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên…”.

Mục đích cao hơn, lâu dài, rộng lớn hơn là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong những năm qua, tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ trung ương thông qua các chương trình, dự án với một số cơ chế, chính sách đặc thù; một số chương trình, đề án, công trình trọng điểm được đầu tư, đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, có tác động tích cực đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định…, những kết quả đạt được của tỉnh trong những nhiệm kỳ trước là nền tảng cho sự phát triển. Tuy nhiên, vấn đề chủ quyền, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ tác động không nhỏ đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, tình hình di dịch cư tự do, lợi dụng tự do tôn giáo, tín ngưỡng… vẫn là những vấn đề mà các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh luôn thực sự quan tâm giải quyết. Đây thực sự là những tác động không nhỏ đến công tác triển khai và hiệu quả xã hội của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh diễn ra trong tình hình khó khăn và thuận lợi đan xen, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại và vô cùng kính yêu của dân tộc ta, được toàn thể các thế hệ người Việt Nam tôn kính, ngưỡng mộ, nên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Đến nay, sau 04 năm, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Điện Biên đã làm được nhiều việc để triển khai thực hiện Chỉ thị, từng bước để việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt chính trị rộng lớn trong Đảng và hệ thống chính trị, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia. Những thành quả qua thực tiễn giúp chúng ta hiểu sâu sắc, đầy đủ hơn trách nhiệm để phát huy những thành tích, ưu điểm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai Chỉ thị.

Cần phải khẳng định rằng, qua 4 năm triển khai đã tạo được những chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức, trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các cấp ủy đảng, cũng như mỗi cán bộ, đảng viên đã nhận thức rõ hơn về mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của từng nội dung trong Chỉ thị.

Thực tế cho thấy, trong xã hội, tuyệt đại đa số các tầng lớp nhân dân đã nhận thức rõ và thực sự quan tâm đến từng nội dung được triển khai của Chỉ thị, từ chuyên đề toàn khóa đến chuyên đề hàng năm. Bằng các hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, chúng ta đã tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi người đều tự hiểu rằng, cần tự giác, tự mình học tập, rèn luyện trong đời sống hàng ngày theo tấm gương của Bác, trong các mối quan hệ gia đình, công việc, tập thể và cộng đồng, tạo cho mọi người có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, vì làm tốt được việc này thì việc triển khai, lan tỏa mới có chuyển biến tốt, kết quả tốt.

1
Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, công tác học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm đã được các cấp ủy trong tỉnh tiến hành nghiêm túc, bài bản và có nhiều đổi mới sáng tạo phù hợp với thực tế của mỗi địa phương, đơn vị.

Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, công tác học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm đã được các cấp ủy trong tỉnh tiến hành nghiêm túc, bài bản và có nhiều đổi mới sáng tạo phù hợp với thực tế của mỗi địa phương, đơn vị.

Hầu hết các cấp ủy, tổ chức Đảng đều xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho cả nhiệm kỳ và cho từng năm, đồng thời xác định rõ những nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc tổ chức sinh hoạt hằng tháng, quý đã trở thành nền nếp của các chi, đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đến hết năm 2019 toàn tỉnh có trên 1.052 lượt cơ quan, đơn vị xây dựng được chuẩn mực đạo đức, trong đó hơn 900 lượt cơ quan, đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn; 100% chi, đảng bộ trong tỉnh tổ chức cho đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, đăng ký phần việc cụ thể học tập và làm theo Bác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được các cấp, các ngành triển khai hiệu quả, với nhiều nội dung, hình thức phong phú; sử dụng linh hoạt các loại hình, phương tiện tuyên truyền phù hợp, sát với thực tế của địa phương, đơn vị. Các cơ quan báo chí của tỉnh duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh mở các chuyên mục như: “Xây dựng Đảng”, “Nhịp cầu nhân ái”, “Gương sáng người cao tuổi”, “Việc tốt quanh ta”, “Điện Biên làm theo lời Bác”,… phát sóng trên 2.000 tin bài, phóng sự, gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác; Báo Điện Biên Phủ trong 04 năm có hơn 1.000 tin, bài tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đăng tải trên 04 ấn phẩm của Báo.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được các cấp bộ đoàn, hội LHTN trong tỉnh quan tâm thường xuyên; Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được phát động rộng rãi, thu hút đông đảo các văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia hưởng ứng. Qua 2 đợt triển khai, đã xét chọn 31 tác phẩm gửi tham gia xét giải ở Trung ương. Tác giả Tòng Văn Hân, Hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam đạt giải B đợt I với tác phẩm sưu tầm "Các bài hát dân gian của người Thái ở Mường Thanh".

Sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động đã có tác động tích cực đến việc khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đã quan tâm đến việc phát hiện, ngăn chặn, xử lý tiêu cực, sai phạm. Tinh thần tự giác, tự phê bình, phấn đấu khắc phục các yếu kém của cán bộ, đảng viên có tiến bộ. Việc xử lý các vụ việc vi phạm được đẩy mạnh hơn. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc được quan tâm và có chuyển biến lớn. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm trong công tác của cán bộ được nâng cao. Trong nhân dân, nhiều phong trào xã hội được đẩy mạnh, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn thể hiện đậm nét hơn.

Xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp làm khâu đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, tinh giản biên chế và gắn với thực hiện tốt công tác dân vận.

Chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên ở cả 3 cấp. Vì vậy, đã hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, năm 2018 chỉ số cải cách hành chính của tỉnh vươn lên xếp thứ 28/63 tỉnh thành trong cả nước, đã thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế mà tỉnh có lợi thế, tiềm năng.

Thực tế đã chứng minh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần thiết thực trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Trong Đảng bộ và trong xã hội đã xuất hiện ngày càng nhiều những cán bộ, đảng viên, nhân dân gương mẫu, tự giác làm theo tấm gương Hồ Chủ tịch, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng…

Trong 04 năm, toàn tỉnh có 130 mô hình học tập và làm theo Bác đã và đang triển khai. Nhiều mô hình tương trợ giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở khu dân cư... đã triển khai nhân rộng mang lại hiệu quả thiết thực, được các cấp ủy biểu dương, khen thưởng.

Trong đó có 01 tập thể, 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 03 tập thể, 04 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; hơn 1.500 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, trong đó có 300 lượt tập thể, hơn 1200 lượt cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở các cấp. Ngoài ra, toàn tỉnh đã giới thiệu được 18 tập thể, 18 cá nhân tham gia Triển lãm tuyên truyền trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề: “Những tấm gương bình dị mà cao quý” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tiến hành thường xuyên.

Trong 04 năm, cấp ủy, hệ thống Tuyên giáo các cấp đã tổ chức hơn 200 cuộc kiểm tra đối với cấp ủy và tổ chức đảng; gần 150 cuộc giám sát/630 tổ chức cơ sở đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục trong thời gian tiếp theo; đồng thời động viên, khuyến khích các đơn vị tổ chức thực hiện tốt, tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong việc học tập, làm theo Bác.

Có thể nói, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Điện Biên thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020… Đó cũng là tiền đề quan trọng để Đảng bộ tỉnh Điện Biên hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tiến tới tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời gian tới, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Duy trì và thực hiện tốt việc đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.

Tiếp tục xác định và lựa chọn khâu đột phá trong học tập và làm theo Bác để tập trung chỉ đạo thực hiện gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đảm bảo đa dạng, hấp dẫn, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng...

Chú trọng biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác; Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên và các cấp học, bậc học; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ và trong các tổ chức Chính trị xã hội của tỉnh.

 

Nguyễn Đức Vượng
                        UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

.