.

Điện Biên tinh giản gần 900 biên chế

Thứ Năm, 03/01/2019, [GMT+7]

Điện Biên TV - Thực hiện nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã được sắp xếp, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Để thực hiện hiệu quả nghị quyết này, Tỉnh Điện Biên đã rà soát, sắp xếp, tinh gọn đầu mối các phòng, ban thuộc các cơ quan, đơn vị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức.

1
Tỉnh Điện Biên đã hợp nhất 7 đơn vị y tế dự phòng cấp tỉnh để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

 

Đặc biệt thực hiện Nghị quyết 18, tỉnh Điện Biên đã dừng việc bổ nhiệm mới cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ngành và cấp huyện. Theo đó số lượng cấp phó sở, ngành và đơn vị thuộc cơ quan hành chính cấp tỉnh đã giảm 65 người, từ gần 340 người hiện còn trên 270 người.

Ðối với các đơn vị sự nghiệp, tỉnh đã hợp nhất 7 đơn vị y tế dự phòng cấp tỉnh để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; sắp xếp giảm 7 ban quản lý dự án cấp tỉnh, xuống còn 4 ban. Cấp huyện tiến tới sẽ sát nhập 10 trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình với trung tâm y tế cấp huyện; chuyển các cơ sở điều trị, cấp phát thuốc cho các trạm y tế xã thực hiện, để giảm 29 đầu mối. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh Điện Biên đã tinh giản được gần 900 biên chế./.
                   

 

Như Quỳnh/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.