.

Điện Biên: Trên 1356 mộ liệt sỹ đã có đầy đủ thông tin và có một phần thông tin

Thứ Sáu, 02/11/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – “Trên 1356 mộ liệt sỹ đã có đầy đủ thông tin và có một phần thông tin, trích lục được 138 thông tin liệt sỹ cho thân nhân các gia đình liệt sỹ, tiếp nhận và trả lời 144 lượt đơn thư của gia đình liệt sỹ tìm kiếm “ đây là kết quả mà Ban chỉ đạo 1237 (BCĐ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ) đạt được trong giai đoạn 2016 – 2018 tại Hội nghị Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 2016 – 2018 ngày 2/11.

z
Quảng cảnh hội nghị.


Trong những năm qua Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 15/5/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 1237/QĐ-TTg, ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, các thông tư, hưỡng dẫn của các Bộ, ngành, Trung ương về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định, kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện có hiệu quả như: bổ sung kiện toàn Ban chỉ đạo; thành lập lực lượng chuyên trách, lâm thời thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thu thập, kết nối, xử lý thông tin, giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ hy sinh

Đến nay có trên 1356 mộ liệt sỹ đã có đầy đủ thông tin và có một phần thông tin, trích lục được 138 thông tin liệt sỹ cho thân nhân các gia đình liệt sỹ, tiếp nhận và trả lời 144 lượt đơn thư của gia đình liệt sỹ tìm kiếm thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ; lập bản đồ tìm kiếm quy tập, quy hài cốt liệt sỹ được 60/130 xã phường thị trấn có 940/1813 thôn, bản trên toàn tỉnh đã kết luận địa bàn về lập bản đồ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; cung cấp danh sách 530 liệt sỹ của tỉnh Điện Biên hy sinh trên các địa phương, đơn vị…

 

 

Tử Long/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.