.
Điện Biên xây dựng nông thôn mới :

Tiêu chí về môi trường và an toàn thực phấm còn thấp

Thứ Tư, 12/09/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Đến nay, trên toàn tỉnh Điện Biên mới có 21/116 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phấm, đây cũng là trở ngại lớn trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm là một trong những tiêu chí mà các địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang nỗ lực thực hiện với những giải pháp đưa ra là: Tăng tuyên truyền vận động nhân dân thường xuyên phát quang, quét dọn đường làng ngõ xóm; xây dựng các lò đốt rác thải hộ gia đình, đảm bảo thu gom xử lý tại chỗ; xử lý các nguồn nước thải, chất thải không để gây ô nhiễm môi trường; vận động các hộ xây dựng các công trình phụ trợ, nhà tiêu hợp vệ sinh, di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nơi ở...

Các hộ gia đình chưa thay đổi được nếp sống, hủ tục lạc hậu khi chân nuôi dưới gầm nhà sàn gây ô nhiễm môi trường
Các hộ gia đình chưa thay đổi được nếp sống, hủ tục lạc hậu khi chân nuôi dưới gầm nhà sàn gây ô nhiễm môi trường

 

Công tác bảo vệ môi trường, xử lý, thu gom rác thải đã được các cấp quan tâm chỉ đạo, công tác tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức về môi trường gắn với việc xây dựng nông thôn mới đã được triến khai thường xuyên trong cộng đồng dân cư, đã thay đổi nhận thức về bảo vệ môi trường đối với mỗi người dân, cùng nhau xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, hiện nay đã có 53/116 xã đạt mục tiêu này.   

Các cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề từng bước xây dựng đạt tiêu chuẩn đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường, đã có 78/116 xã đảm bảo quy định về môi trường chiếm 67,2%.
Việc Mai táng đã phù hợp với quy định phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm văn hóa từng dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Công tác thu gom chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất kinh doanh được xử lý theo quy định; tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh mới đạt hơn 11%; nhà tắm hợp vệ sinh đạt 9,5%. Đặc biệt việc sử dụng nước sạch theo quy định còn thấp, hiện nay mới  có 8/116 xã đạt quy định này chiếm 7%. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phấm chiếm 65%.

Đến nay, tỉnh Điện Biên mới có 21/116 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, đây cũng là trở ngại lớn trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Vì vậy, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành tập trung hỗ trợ nguồn lực và các địa phương tự nỗ lực trong công tác giảm nghèo. Có như vậy, việc thực hiện đạt 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí về môi trường mới có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch xây dựng nông thôn mới của các địa phương đã đề ra.

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.