.
Điện Biên :

Phấn đấu đến năm 2020 có 35 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Tư, 12/09/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn, tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2018 - 2020, đảm bảo mục tiêu đến cuôi năm 2020 có 35 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Tính đến tháng 6/2018, tỉnh Điện Biên có 16 xã đạt chuấn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, Theo kế hoạch trong năm 2018 có thêm 6 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới gồm các xã: Quài Nưa - huyện Tuần Giáo; Mường Mươn - huyện Mường Chà; Mường Luân - huyện Điện Biên Đông và xã Noong Luống, Nà Nhạn, Núa Ngam - huyện Điện Biên.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người/năm khu vực nông thôn đã đạt 12,6 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo  giảm còn 41,01%; Tỷ ỉệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,7%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh 80,36%.

1
Nhân dân xã Qùai Nưa huyện Tuần giáo phấn đấu cùng nhau xây dựng hoàn thành các tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018. ảnh KT

 
Tỉnh Điện Biên xác định rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ then chốt trong phát triển xây dựng nông thôn mới, theo đó Trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu sản xuất trên địa bàn từng xã, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hưởng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất đế nâng cao thu nhập cho nông dân.

Mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào phát triến sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn, chú trọng công nghiệp chế biến nông sản.

Phổ biến và nhân rộng phong trào “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút sản phẩm và thu hút đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu phát triển sản xuất hàng hóa ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Tập trung đầu tư các công trình hạ tầng cơ bản ở cấp xã, thôn, bản gắn với phát triển sản xuất, đời sống hàng ngày của người dân, nhất là đối với xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn; ưu tiên triển khai, đầu tư các công trình dang dở, chưa hoàn thành tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn từ 2018 - 2020.

Chú trọng công tác vệ sinh môi trường nông thôn để tạo nên những điếm nối bật của xã nông thôn mới như: Tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn người dân chủ động phân loại, xử lý rác ngay tại hộ gia đình; tập trung xử lý vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi. Khắc phục ô nhiễm ở các làng nghề, áp dụng công nghệ xử lý tiến bộ và các hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện từng địa phương để xử lý hiệu quả rác thải, nước thải...  

Đồng thời có cơ chế, chính sách để tạo nguồn lực cho giải quyết các vấn đề môi trường nông thôn; từng bước xây dựng phương án đưa các cơ sở chăn nuôi lớn và ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nông thôn vào khu tập trung đế kiếm soát việc xử lý môi trường, hạn chế ô nhiễm; phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu  trong từng vùng và trên địa bàn toàn tỉnh
 
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, giữ vững an ninh, trật tự nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, giữ gìn và phát huy nét truyền thống văn hóa tốt đẹp của từng vùng, từng dân tộc, từng thôn, bản…

Từng bước cải thiện chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tôt chính sách bảo hiểm y tế cho người dân nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc,

Nâng cao chất lượng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tập trung xử lý các điểm nóng về trật tự xã hội nông thôn, đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn và tập trung xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có có 35 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

 

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.