.
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên :

10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Thứ Hai, 28/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7, khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự chuyển biến trong nông nghiệp, nông thôn và nông dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ của tỉnh giao, những năm qua, Ban Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn trên hệ thống phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan.

1
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với các Sở tuyên truyền sâu rộng về chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên


Từ năm 2008 đến nay, trên cơ sở chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Đài đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động cũng như vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn với nội dung tuyên truyền phong phú, cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới để phổ biến, vận động nhân dân tự giác tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể duy trì chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn, nội dung tập trung tuyên truyền những  chính sách mới của Đảng, Nhà nước dành cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân; chương trình chung tay xây dựng nông thôn mới ; công tác đào tạo, dạy nghề ở các địa phương trong tỉnh; công tác đào tạo nghề, dạy nghề ở các địa phương trong tỉnh, công tác truyền nghề của các nghệ nhân trong tỉnh cho con em đồng bào các dân tộc..

Sau 10 năm đã thực hiện phát sóng 530 chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn với thời lượng 30 phút/ chuyên mục; thực hiện hơn 2100 tin bài phóng sự về nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Trong đó phần lớn các tin bài, phóng sự đều được biên tập, biên dịch ra tiếng Thái, tiếng Mông để phát sóng.

Cùng với đó Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ động phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tuyên truyền sâu rộng về chương trình xóa đói giảm nghèo, dạy nghề cho lao động nông thôn, tuyên truyền về việc làm xuất khẩu lao động cho nông thôn, tuyên truyền tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn, tuyên truyền các mô hình dạy nghề...

Phối hợp với Sở Giao dục và Đào tạo tuyên truyền về đổi mới công tác nâng cao hoạt động giáo dục hướng nghiệp học nghề đối với học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Qua đó đã giúp học sinh có thái độ đúng đắn về học nghề và chủ động lựa chọn các loại hình học nghề sau phổ thông. Phối hợp với trường Cao đằng nghề, Hội Nông dân tỉnh tuyên truyền về các loại hình đào tạo nghề phù hợp với địa phương và trình độ nhận thức của người dân.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyên truyền triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp; các quy hoạch phát triển các cây trồng chủ lực: vùng lúa chất lượng cao, cao su, vùng sản xuất rau an toàn;     quy hoạch các vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm; quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng.. theo hướng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước hình thành các vùng chuyên canh tập trung, gắn với khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng.

Có thể nói, qua 10 năm nỗ lực thực hiện Nghị quyết TW7, khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh./.

 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.