.
Điện Biên :

Lan tỏa xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư

Thứ Hai, 06/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên - TV - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, từng bước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - trật tự tại địa phương.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Các phong trào xây dựng “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội... được đông đảo nhân dân hưởng ứng.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến nay đã thực sự trở thành phong trào văn hóa lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn toàn tỉn. ảnh - Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc huyện Điện Biên
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến nay đã thực sự trở thành phong trào văn hóa lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn toàn tỉn. ảnh - Ngày hội Văn hóa - thể thao các dân tộc huyện Điện Biên năm 2017

 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Giai đoạn 2000 - 2005, toàn tỉnh có 34.350/79.051 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt 43,4% thì đến nay đã có 69.005/119.1614, chiếm 57,7% dân số.

Năm 2005, tỷ lệ thôn, bản được công nhận “Thôn, bản, tổ văn hóa” toàn tỉnh chỉ có 11,6% thì đến nay đã đạt 53%. Cũng qua bình xét của các cơ quan chuyên môn, hiện nay toàn tỉnh đã có 4/116 xã đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”, gồm các xã: Thanh Chăn, Noong Hẹt, Thanh Minh, Ẳng Nưa; 4/14 phường đạt “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, gồm: Phường Thanh Trường, Thanh Bình, Noong Bua và thị trấn Tuần Giáo.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các tổ chức đoàn thể xã đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp người dân thay đổi nhận thức, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp nhau vươn lên xóa đói giảm nghèo. Việc xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống cũng được gắn liền với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu, thực hiện nếp sống văn minh.  

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đến nay đã thực sự trở thành phong trào văn hóa lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Phong trào đã thực sự phát huy tiềm năng và sức mạnh tổng hợp của mọi người dân vào việc xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng văn minh, sạch đẹp; làm khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở các khu dân cư, cùng quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống; làm cho người dân ngày càng ý thức và tự giác trong việc đóng góp trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước ở địa phương, sẵn sàng san sẻ, trợ giúp các trường hợp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống.

Thông qua các hoạt động của phong trào và cuộc vận động, ngày càng xuất hiện nhiều gương “Người tốt - việc tốt”, Gia đình Văn hóa; khu phố văn hóa; Công sở văn minh - sạch đẹp - an toàn. Hệ thống chính trị ở cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể với nhân dân. Phong trào cũng đã có tác dụng trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống, làm cho mỗi cán bộ, công chức ngày càng nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc giải quyết các vấn đề có liên quan đến nhân dân.

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai rộng khắp và có hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới, các địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào, làm cho văn hóa thấm nhuần vào từng gia đình, từng người, nâng cao tính văn hóa trong mọi hoạt động và sinh hoạt của nhân dân.

Để làm được điều đó, trước hết phải làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc cưới, việc tang theo nếp sống văn hóa trên địa bàn, tuyên truyền tiêu chuẩn xây dựng các danh hiệu văn hóa, xây dựng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, qua đó kịp thời phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, trở thành hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động ở địa bàn dân cư

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  đã thực sự lan tỏa và có tác dụng trực tiếp đến cách nghĩ, cách làm cũng như lối sống và tinh thần của nhân dân nói chung, các cơ quan, đơn vị nói riêng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa ngày càng lành mạnh. Đây là động lực góp phần thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua và những năm tiếp theo.

 

Hương Trà/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.