.

Điện Biên: Năm 2018 thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.255 tỷ đồng

Thứ Năm, 10/01/2019, [GMT+7]
Điện Biên TV - Theo báo cáo của Sở Tài chính tính đến hết 31/12/2018 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt trên 1.255 tỷ đồng, bằng 116,43 % dự toán.
 
s
 Tính đến hết 31/12/2018 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt trên 1.255 tỷ đồng, bằng 116,43 % dự toán.

 

Năm 2018, ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND về quản lý điều hành ngân sách. Hầu hết các chỉ tiêu thu ước thực hiện đều đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao; 10/10 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành dự toán giao.

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.255 tỷ 299 triệu đồng, đạt 116% dự toán HĐND tỉnh giao và hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Dự toán chi ngân sách địa phương ước thực hiện 9.359 tỷ 427 triệu đồng, đạt 103% dự toán HĐND tỉnh giao; cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; tăng cường quan hệ hợp tác với nước bạn Lào.

Đối với các nguồn kinh phí Trung ương bổ sung trong năm đã thực hiện tốt chức năng phối hợp tham mưu cho tỉnh phân bổ và cân đối bố trí tăng thêm từ ngân sách cấp tỉnh cho các ngành, huyện, thị xã, thành phố để thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các khoản chi chế độ chính sách phát sinh, ngành tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng nhu cầu kinh phí thực hiện, báo cáo Bộ Tài chính, các bộ, ngành Trung ương bổ sung kinh phí kịp thời triển khai cho các đối tượng thụ hưởng, đồng thời là cơ sở để xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2019./.

 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.
.
.
.
.