Điện Biên: Năm 2018 ngành Thuế tỉnh thực hiện thu ngân sách đạt 1.159,37 tỷ đồng

Thứ Ba, 15/01/2019, 15:43 [GMT+7]
Điện Biên TV - Năm 2018, ngành Thuế tỉnh thực hiện thu ngân sách đạt 1.159,37 tỷ đồng bằng 115,9% dự toán Bộ Tài chính giao, 112,6% dự toán HĐND, UBND tỉnh giao và 108% so với cùng kỳ năm 2017.
 
s
Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Điện Biên Phủ tiếp nhận thủ tục của người nộp thuế (ảnh kt)

 

Năm 2018 ngành Thuế tỉnh đã quán triệt, triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng – An ninh và dự toán Ngân sách nhà nước của Chính phủ và UBND tỉnh. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế và Chính quyền địa phương các cấp, sự phối hợp tích cực, hiệu quả các cơ quan ban ngành, ngành thuế tỉnh Điện Biên đã triển khai quyết liệt các giải pháp công tác quản lý thuế, thu hồi nợ đọng, chống thất thu NSNN đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể: Ngành Thuế tỉnh thực hiện thu ngân sách đạt 1.159,37 tỷ đồng bằng 115,9% dự toán Bộ Tài chính giao, 112,6% dự toán HĐND, UBND tỉnh giao và 108% so với cùng kỳ năm 2017. 

Trên địa bàn quản lý có 16 khoản thu phát sinh, trong đó có 12/16 khoản thu đạt và vượt dự toán giao; còn 4/16 khoản thu (chiếm tỷ lệ cao trong tổng thu) đạt thấp, gồm: Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (đạt 87,5%); thuế thu nhập cá nhân (98,7%); lệ phí trước bạ (95%) và thuế bảo vệ tài nguyên môi trường (92,7%). Trong năm, 12 đơn vị được giao dự toán thu ngân sách Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; trong đó 8/12 đơn vị thu vượt trên 25% dự toán.

Phát huy kết quả đã đạt được, năm 2019 ngành Thuế tiếp tục hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước và các chỉ tiêu; thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính thuế; đẩy mạnh tiến trình thực hiện cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2016 – 2020; thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và dự toán ngân sách năm 2019 theo Nghị quyết số 01-2019NQ/CP, Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND khóa XIV./.

 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.