.
Điện Biên :

Hơn 4.066 tỷ đồng đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ Năm, 06/09/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV – Trong 3 năm (2016-2018) tổng nguồn vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên đạt hơn 4066 tỷ đồng.

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, tỉnh Điện Biên đã tranh thủ các nguồn lực để thực hiện các chương trình dự án. Tổng nguồn vốn huy động giai đoạn 2016 -2018 là hơn 4066 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vốn lồng ghép các Chương trình, dự án  chiếm hơn 81%.

Vốn trực tiếp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chiếm hơn 14%, bên cạnh đó còn có nguồn vốn tín dụng, vốn đầu tư doanh nghiệp, vốn ngân sách địa phương đầu tư trực tiếp cho Chương trình chiếm 0,60% và vốn đóng góp của cộng đồng dân cư chủ yếu bằng công lao động, hiến đất, góp đất đạt gần 73 tỷ đồng, chiếm 1,78%.

1
Nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo

 

Các nguồn lực huy động cho đầu tư xây dựng nông thôn mới chưa đáp ứng được khối lượng, nhiệm vụ yêu cầu của Chương trình; chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình và nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ các Chương trình, dự án khác đang triển khai trên địa bàn khu vực nông thôn tỉnh.

Tỉnh Điện Biên có 101 xã đặc biệt khó khăn; 7/10 đơn vị cấp huyện là huyện nghèo nến việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp; cộng đồng dân cư rất hạn chế; người dân chủ yếu đóng góp xây dựng nông thôn mới thông qua hiến đất, tham gia lao động trực tiếp vào các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

Qua 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có những kết quả đáng khích lệ như tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 48,14% đầu năm 2016 xuống còn 41,01% đầu năm 2018 (giảm 7,13%). Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

 

Hương Trà/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.