.

Điện Biên: Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng năm 2018 ước trên 5000 tỷ đồng

Thứ Tư, 06/06/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Điện Biên trong 6 tháng đầu năm 2018 tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước (6,1%).
 
s
Tổng sản lượng lương thực ước đạt 129.042 tấn, tăng 0,6% so với vụ đông xuân năm trước và đạt 49,67% kế hoạch cả năm

 

Sáu tháng đầu năm 2018, tỉnh tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 trong bối cảnh có những thuận lợi như kinh tế đất nước ổn định và tiếp tục phát triển, nguồn lực đầu tư được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định từ đó tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên (GRDP) 6 tháng năm 2018 theo giá so sánh năm 2010 ước 5.334,56 tỷ đồng, tăng 6,28% so với cùng kỳ năm trước (6,1%).

Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.198,4 tỷ đồng, tăng 2,94%; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 1.238,2 tỷ đồng, tăng 6,23%; khu vực dịch vụ đạt 2.765,4 tỷ đồng, tăng 7,81% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 23,18%, giảm 1,33%, khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 29,2%, tăng 0,01%, khu vực dịch vụ chiếm 45,53%, tăng 1,3%.

Sáu tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các huyện, thị, thành phố bám sát vào nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương để lãnh đạo, triển khai cụ thể từng lĩnh vực, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu còn lại khi kết thúc năm 2018./.

 
 
 
Tử Long 
.
.
.
.
.