.

Điện Biên: Thành lập mới 115 doanh nghiệp với tổng số vốn trên 1.200 tỷ đồng

Thứ Năm, 07/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Doanh nghiệp, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, tỉnh Điện Biên đã ban hành nhiều chỉ thị nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết liên quan đến phát triển doanh nghiệp.

a
Hộ kinh doanh vẫn do dự chuyển đổi mô hình hoạt động.

 

Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh về phát triển doanh nghiệp, nhận thức về vị trí, vai trò của doanh nghiệp trong hệ thống chính trị và nhân dân có những bước tiến quan trọng, ngày càng tích cực hơn. Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh; môi trường đầu tư, kinh doanh từng bước được cải thiện, thông thoáng, thuận lợi hơn, góp phần đáng kể vào kết quả phát triển doanh nghiệp.

Hiện nay toàn tỉnh Điện Biên có 115 doanh nghiệp mới thành lập với tổng số vốn trên 1.200 tỷ đồng; đăng ký bổ sung cho 180 lượt doanh nghiệp. Nâng tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh lên 1.130 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký 15.635 tỷ đồng và 180 chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp ngoài tỉnh đăng ký hoạt động tại địa phương. Hoàn tất việc cổ phần hóa 3 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Xây dựng và cấp nước Điện Biên, Công ty TNHH In Điện Biên, Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thủy lợi tỉnh Điện Biên.

Kinh tế tập thể và hộ kinh doanh tiếp tục được khuyến khích phát triển. Trong năm 2017 có khoảng 20 hợp tác xã mới được thành lập với số vốn đăng ký là 52,580 tỷ đồng. Tổng số hợp tác xã trên địa tỉnh là 205 với số vốn đăng ký 305,384 tỷ đồng; thêm 1.405 hộ kinh doanh với tổng số vốn đăng ký 325,939 tỷ đồng, nâng tổng số hộ kinh doanh lên đến 16.606 hộ. Tuy nhiên, số hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp vẫn còn thấp. Trong thời gian tới, các ngành chức năng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và thực hiện các biện pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp.

Cùng với sự gia tăng về số lượng, chất lượng hoạt động của các doanh nghiệp tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, doanh nghiệp phát triển trên nhiều phương diện, hoạt động đa dạng ở hầu hết các ngành, lĩnh vực; góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.