ĐIỆN BIÊN:

Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng

Thứ Năm, 08/08/2019, 14:02 [GMT+7]

Điện Biên TV - Công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đã đạt được một số kết quả tích cực. Đáng chú ý, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, vị trí then chốt của công tác xây dựng đảng; đồng thời quan tâm và tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng, đặc biệt là xây dựng củng cố, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Sáng 8/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Số lượng, chất lượng đảng viên tăng qua các năm

d
Đồng chí Vừ A Bằng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông phát biểu tham luận tại hội nghị

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, nhận thức sâu sắc tầm quan trọng, vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng. Việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết được thực hiện đồng bộ, bài bản hơn, được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án với nội dung phù hợp, sát với thực tiễn. Trong đó, đã có 14/14 đảng bộ trực thuộc tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; 100% tổ chức cơ sở đảng, 96% cán bộ, đảng viên được học tập quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ.

Các cấp ủy Đảng đã ban hành các nghị quyết, quy chế, quy định và lãnh đạo triển khai thực hiện, bảo đảm giữ vững nguyên tắc, thực hiện đúng vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời phát huy vai trò, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về thực hiện Điều lệ Đảng, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở thực hiện tốt việc quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Các quy định thi hành Điều lệ Đảng được tổ chức thực hiện nghiêm; chế độ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy và các nguyên tắc hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện có hiệu quả, có bước đổi mới, phù hợp với thực tiễn, được cụ thể hóa trong quy chế làm việc của cấp ủy các cấp.

Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới. Vai trò của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chỉnh trị được tăng cường và phát huy hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động.

Công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết được chỉ đạo bài bản, các cấp ủy đã thực hiện nghiêm và có hiệu quả, nhất là nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, tự phê bình và phê bình; các cấp ủy đảng đã chỉ đạo quyết liệt, có nhiều giải pháp thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng lên, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, đảng viên chuyển biến tích cực.

Công tác phát triển đảng viên, củng cố phát triển các tổ chức đảng được các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện, nhất là đối với những tổ chức cơ sở đảng yếu kém, những địa bàn trọng yếu, vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, số lượng, chất lượng đảng viên tăng qua các năm.

Từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh đã kết nạp được 8.292 đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp 2.369 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh lên 39.622 đảng viên. Trong đó, đảng viên nữ chiếm 37,26%; đảng viên là đoàn viên thanh niên 72,44%; đảng viên người dân tộc thiểu số gần 62%; đảng viên làm nông nghiệp 30,07%. Cũng đến đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh đã xóa được 88 thôn, bản chưa có đảng viên và xóa 192 thôn, bản, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng.

s
Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị

 

Trong 3 năm (2016 - 2018) tỷ lệ bình quân: Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gần 48%; tổ chức đảng yếu kém 1,51%; đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gần 16%; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 0,46%.

Chỉ rõ những hạn chế để có giải pháp khắc phục

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lò Văn Muôn, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm gồm: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn yếu; chất lượng sinh hoạt đảng chưa cao và tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình có mặt còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa đều, chưa đi vào chiều sâu, một số nơi thực hiện còn mang tính hình thức. Vai trò nêu gương, tự phê bình và phê bình của một số cán bộ, đảng viên có nơi, có lúc, có việc còn chưa cao. Hiệu quả công tác vận động quần chúng còn hạn chế; chưa phát huy đúng mức vai trò giám sát của các cơ quan dân cử; giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội...

Đồng chí Lò Văn Muôn nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến khi tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc của tỉnh còn rất lớn, đồng chí đề nghị các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và nghị quyết đại hội của từng cấp đã đề ra

Đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên các lĩnh vực, trong đó xác định rõ quan điểm, nhận thức về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt của Đảng, là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và là trách nhiệm của toàn Đảng, của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và của từng đảng viên. Đồng thời, tăng cường xây dựng Đảng bộ, các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Cùng với đó là chú trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, các chương trình, dự án, đặc biệt là dự án nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền tảng để phấn đấu xây dựng Điện Biên trở thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2020.

"Các huyện, thị, thành ủy sớm có kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công rõ người rõ việc, triển khai chu đáo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội." - Đồng chí Lò Văn Muôn yêu cầu.

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

.