.
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND bầu :

GĐ Sở Tài nguyên-Môi trường Điện Biên có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất

Thứ Năm, 06/12/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường tỉnh Điện Biên chỉ nhận được 10/48 phiếu tín nhiệm cao. Tỷ lệ thấp nhất trong cuộc bỏ phiếu.

Ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do HĐND bầu.

d
Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND tỉnh bầu

 

Cụ thể: Bà Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đều đạt 86% phiếu tín nhiệm cao; ông Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh đạt 82% phiếu tín nhiệm cao; ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh đạt 80% phiếu tín nhiệm cao...

Ông Bùi Châu Tuấn - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Điện Biên chỉ nhận được 10/48 phiếu tín nhiệm cao, tỷ lệ thấp nhất trong cuộc bỏ phiếu, bên cạnh đó ông Nguyễn Văn An - Giám đốc Sở KHCN chỉ đạt 17/48 phiếu tín nhiệm cao...

Tổng số đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII hiện tại: 50

Tổng số đại biểu dự họp và tham gia bỏ phiếu: 48

KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH DO HĐND BẦU TẠI KỲ HỌP THỨ 9, HĐND TỈNH KHÓA XIV

STT

Họ và tên

Chức danh HĐND tỉnh bầu

Phiếu tín nhiệm cao

Phiếu tín nhiệm

Phiếu tín nhiệm thấp

1

Lò Văn Muôn

Chủ tịch HĐND tỉnh

41

(82%)

6

(12%)

1

(2%)

2

Giàng Thị Hoa

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

43

(86%)

4

(8%)

1

(2%)

3

Lê Trọng Khôi

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

43

(86%)

5

 (10%)

1

 (2%)

4

Vừ Thị Liên

Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

31

(62%()

16

 (32%)

1

(2%)

5

Phạm Bá Lung

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

37

(74%)

11

(22%)

0

6

Lê Hòa Nam

Chánh văn Phòng HĐND tỉnh

35

 (70%)

11

(22%)

2

(4%)

7

Vùi Văn Nguyện

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

39

 (78%)

8

(16%)

1

 (2%)

8

Nhữ Văn Quảng

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

36

(72%)

11

 (22%)

1

(2%)

9

Mùa A Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh

40

 (80%)

5

 (10%)

3

(6%)

10

Lê Thành Đô

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

40

(80%)

5

 (10%)

2

 (4%)

11

Lê Văn Quý

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

40

(80%)

8

(16%)

0

12

Lò Văn Tiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

32

(64%)

14

 (28%)

2

 (4%)

13

Nguyễn Văn An

Ủy viên UBND tỉnh

17

 (34%)

17

 (34%)

14

(28%)

14

Phạm Việt Dũng

Ủy viên UBND tỉnh

20

(40%)

26

(52%)

2

 (4%)

15

Nguyễn Đình Giang

Ủy viên UBND tỉnh

26

 (52%)

20

(40%)

2

(4%)

16

Hoàng Hải

Ủy viên UBND tỉnh

40

 (80%)

7

(14%)

1

 (2%)

17

Sùng A Hồng

Ủy viên UBND tỉnh

34

 (68%)

13

 (26%)

1

 (2%)

18

Nguyễn Quang Hưng

Ủy viên UBND tỉnh

31

(62%)

10

(20%)

7

(14%)

19

Lê Hữu Khang

Ủy viên UBND tỉnh

26

(52%)

15

(30%)

7

(14%)

20

Nguyễn Thành Phong

Ủy viên UBND tỉnh

33

(66%)

13

(26%)

2

(4%)

21

Hà Văn Quân

Ủy viên UBND tỉnh

27

(54%)

21

(42%)

0

22

Phạm Đình Quế

Ủy viên UBND tỉnh

28

(56%)

16

 (32%)

4

(8%)

23

Nguyễn Công Sơn

Ủy viên UBND tỉnh

18

(36%)

23

 (46%)

7

(14%)

24

Triệu đình Thành

Ủy viên UBND tỉnh

33

(66%)

13

(26%)

2

(4%)

25

Phan Văn Thống

Ủy viên UBND tỉnh

31

(62%)

17

 (34%)

0

26

Hà Quang Trung

Ủy viên UBND tỉnh

31

(62%)

16

 (32%)

1

 (2%)

27

Bùi Châu Tuấn

Ủy viên UBND tỉnh

10

 (20%)

23

(46%)

15

(30%)

28

Nguyễn Văn Tưởng

Ủy viên UBND tỉnh

20

(40%)

25

(50%)

3

(6%)

 

 

 

Diệp Xuân/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.