.
Phiên họp thường kỳ tháng 11/2018 :

Thông qua một số tờ trình quan trọng

Thứ Sáu, 02/11/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Sau 1 ngày làm việc, phiên họp thường kỳ tháng 11/2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Mùa A Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì đã kết thúc.
 
S
Quang cảnh phiên họp.

 

Tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2018 các đại biểu đã cho ý kiến hoàn thiện 7 Tờ trình: Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức chi hỗ trợ đối với Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh;  Tờ trình đề nghị ban hành Quy định danh mục tài sản cố định đặc thù, danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; 

Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh; Tờ trình Quy định về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư phát triển du lịch; Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 343/2014/NQ-HĐND ngày 23/7/2014 của HĐND tỉnh ban hành mức hỗ trợ để thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Tờ trình đề nghị ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước và Tờ trình đề nghị ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

S
Đồng chí Nguyễn Văn An - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên trình bày tờ trình tại phiên họp.

 

Về tờ trình Tờ trình đề nghị ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước và Tờ trình đề nghị ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quy định đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học - công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước bao gồm: Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh; dự án sản xuất thử nghiệm cấp tỉnh; đề án khoa học cấp tỉnh; dự án khoa học - công nghệ cấp tỉnh và được sử dụng đối với các tổ chức khoa học - công nghệ, cá nhân hoạt động khoa học - công nghệ, cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên…

Cho ý kiến vào nội dung này, đa số đại biểu đồng tình với dự thảo tờ trình, vì theo đại biểu việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học – công nghệ cấp tỉnh là cần thiết, phù hợp với tình hình của địa phương, tuy nhiên để dự thảo tờ trình sát với thực tế, phù hợp với Luật Khoa học - Công nghệ đơn vị soạn thảo (Sở Khoa học và Công nghệ) trong nội dung dự thảo tờ trình cần phải phân biệt rõ hơn đề tài cấp tỉnh, cấp quốc gia; nhiệm vụ, đề cương khái toán theo Điều 30 của Luật Khoa học và Công nghệ…

S
Đồng chí Lê Thành Đô, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham gia ý kiến vào một số dự thảo Tờ trình tại phiên họp.

 

Cũng tại phiên họp Sở Tài chính cũng đã trình bày tờ trình về Quy định mức chi hỗ trợ đối với Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đa số các đại biểu cho rằng tờ trình rất cần thiết  vì ngày 15/11/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 121/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tại khoản 1, Điều 6 Thông tư số 121/2017/TT-BTC, quy định: “Căn cứ mức chi quy định tại Thông tư này và khả năng nguồn ngân sách của địa phương: Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và đảm bảo theo quy định hiện hành”. Đây cũng là cơ sở pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện.

Cụ thể mức chi đối với kinh phí đảm bảo thực hiện Cuộc vận động của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã là 20.000.000 đồng/năm/xã; các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 (và cập nhật theo quy định hiện hành nếu có) mức chi là 25.000.000 đồng/năm/xã. Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân: 5.000.000 đồng/năm/khu dân cư. Khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/khu dân cư so với định mức quy định tại Điểm a mục này…

Đa số đại biểu đồng tình với dự thảo mà Sở Tài chính trình tại phiên họp và Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tài chính và Sở Tư pháp rà soát hoàn thiện Tờ trình, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Một trong những nội dung được đại biểu quan tam trong phiên thường kỳ này là nội dung do Sở Kế hoạch và Đầu tư  trình lấy ý kiến dự thảo Tờ trình Quy định về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Theo đó,  các lĩnh vực khuyến khích, thu hút đầu tư: Đầu tư vào lĩnh vực hệ thống hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển du lịch; Đầu tư phát triển hệ thống cơ sở lưu trú và công trình phục vụ du lịch; Đầu tư tu bổ, tôn tạo và bảo vệ các di tích văn hoá - lịch sử và khôi phục phát triển các lễ hội truyền thống phục vụ du lịch; Đào tạo nguồn nhân lực du lịch và tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch.

Chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên được áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm, được miễn thuế 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp 9 năm tiếp theo; Ưu đãi thuế nhập khẩu; Ưu đãi thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh Điện Biên được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Ưu đãi về tiền thuê đất, thuê mặt nước; Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch; Hỗ trợ tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch…
 
Các đại biểu cho rằng phát triển du lịch là “đòn bẩy” quan trọng, quyết định để thúc đẩy kinh tế - xã hội ở tỉnh Điện Biên vì vậy để có cơ sở xem xét ưu tiên chính sách, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và các sở ngành liên quan đánh giá, làm rõ tình hình đầu tư, phát triển du lịch, từ đó ban hành quy định cụ thể trong lĩnh vực này.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn phát biểu kết luận tại nhiều tờ trình.
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Mùa A Sơn phát biểu kết luận phiên họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua, dự thảo Tờ trình đề nghị ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh và Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 343/2014/NQ-HĐND ngày 23/7/2014 của HĐND tỉnh ban hành mức hỗ trợ để thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ./.
 
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.
.
.
.
.