.
Sở Nội vụ :

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Thứ Hai, 30/07/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Chiều 30/7, trên 80 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ đã được học tập, quán triệt và triển khai những nội dung quan trọng của các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 7 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian 1 buổi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ sẽ được học tập, quán triệt và triển khai những nội dung quan trọng của các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 7 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

“Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội” và Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ nhận thức, hiểu biết và liên hệ thực tiễn vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan và vị trí công tác của bản thân, góp phần đưa các Nghị quyết, Chỉ thị vào thực tiễn nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác được giao thời gian tới./.

 

 

 

 
 
Tử Long
.
.
.
.
.