.
Điện Biên :

Ban tổ chức Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và cán bộ

Thứ Ba, 03/07/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Sáng 3/7, Ban tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm cuối tháng đầu năm. Đồng chí Văn Hữu Bằng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ thường xuyên. Phối hợp rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ , đánh giá cán bộ, phục vụ công tác nhân sự thường xuyên và nhân sự bầu cử. Xây dựng các phương án về điều động, luân chuyển, bố trí sắp xếp cán bộ lãnh đạo quản lý của các sở, ban, ngành và các huyện, thị, thành phố, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

1
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên đã thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và cán bộ

 

Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy từng bước hoàn thiện các quy định về quản lý bộ máy và phân cấp quản lý cán bộ. Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định số 105-QĐ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Quy chế tuyển dụng công chức khối đảng, đoàn thể, kiện toàn tổ chức bộ máy một số sở, ngành, huyện thị, thành phố. Công tác cán bộ thực hiện bảo đảm đugns quy trình, dân chủ, khách quan từng bước nâng cao chất lượng. Việc tiếp nhận , luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đảm bảo kịp thời, tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018, Đồng chí Văn Hữu Bằng - UVBTV - Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong Kế hoạch số 32-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về triển khai tổ chức xây dựng Đảng năm 2018.

Trong đó tập trung triển khai các nội dung liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Phối hợp tham mưu cho cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đi sâu vào từng loai hình chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ

Tiếp tục kiểm tra công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 tại 4 Đảng bộ huyện theo kế hoạch; Phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn chính trị cá nhân phục vụ công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, công tác phát triển đảng viên trong hệ thống chính trị của tỉnh; Tham mưu cho cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2018./.
 

 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.