.
Phiên họp thường kỳ tháng 6 :

Tiếp tục cho ý kiến vào báo cáo

Thứ Năm, 07/06/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 6, ngày 7/6, dưới sự chủ trì đồng chí Mùa A Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các đại biểu tiếp tục thảo luận, tham gia ý kiến vào các báo cáo.
 
 
s
Phiên họp thường kỳ tháng 6 ngày thứ 2

Bắt đầu phiên họp sáng 7/6, Sở Nội vụ Báo cáo về việc giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, điều chỉnh số lượng người làm việc Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018.

Theo đó,  Để đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế công chức theo Kết luận số 17-KL/TW và Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, trong đó có quy định “Khối Chính phủ và Chính quyền địa phương ... trong đó 4 năm còn lại, bình quân mỗi năm giảm ít nhất 2,5%/năm”,

UBND tinh đã chủ động trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được HĐND tỉnh thông qua cắt giảm 58 biên chế công chức của toàn tỉnh. Việc cắt giảm 2,5%/ năm 2018 là hết sức cần thiết nhằm để các cơ quan chủ động thực hiện tinh giản biên chế, quản lý và sử dụng đội ngũ công chức hiện có và không tuyển dụng phát sinh tăng thêm.

Tuy nhiên theo Quyết định số 387/QĐ-BNV ngày 21/3/2018 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính  nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018, trong đó giao cho tỉnh Điện Biên 2.271 biên chế công chức, như vậy chỉ cắt giảm 35 biên chế công chức so với năm 2017 (tương ứng  1,7%/năm. Do đó với số biên chế tỉnh đã giao cho các cơ quan, đơn vị chênh lệch 23 biên chế (thực chất 23 biên chế này là do tỉnh đã chủ động cắt giảm 2,5%/năm so với tỉ lệ Bộ Nội vụ cắt giảm 1,7%/năm).

Cũng trong năm 2018 thực hiện Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, Tỉnh ủy đã có Thông báo số 418-TB/TU ngày 05/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong đó “ Sở Nội vụ giảm thêm 01 biên chế so với chỉ tiêu biên chế được giao”. 01 biên chế này được chuyển vào biên chế dự phòng của tỉnh.

Như vậy, tổng số biên chế Bộ Nội vụ giao cao hơn (số chênh lệch so với số tỉnh giao) và số cắt giảm của Sở Nội vụ thì hiện tại còn 24 biên chế công chức chưa giao cho cơ quan, đơn vị nào quản lý. Để đảm bảo cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện quản lý tốt biên chế hành chính, quản lý và sử dụng đội ngũ công chức, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cần thiết phải giao bổ sung 24 biên chế công chức hiện có cho các cơ quan, đơn vị quản lý.

Việc giao bổ sung biên chế công chức được tính toán trên cơ sở: Chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc từng cơ quan, đơn vị, cân đối cả việc tinh giản biên chế, cân bằng giữa các sở, ngành và huyện, thị. Đối với các sở, ngành thuộc UBND tỉnh đơn vị nào có chức năng, nhiệm vụ nhiều, khối lượng công việc lớn, thì tính toán để giao bổ sung biên chế. Đối với các huyện, thị xã, thành phố thì theo phân loai đơn vị hành chính và số biên chế hiện có để cân đối dần, kể cả giao bổ sung biên chế và thực hiện lộ trình tinh giản biên chế.

Tham gia ý kiến về việc giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc và giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, điều chỉnh số lượng người làm việc Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018.

Một số đại biểu cho rằng việc giao bổ sung biên chế công chức, số lượng người làm việc và điều chuyển biên chế Hội đặc thù và giao chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đảm bảo tính kịp thời và sử dụng có hiệu quả số biên chế công chức được giao và số biên chế viên chức, người lao động của tỉnh đã được Bộ Nội vụ thẩm định.

Qua đó cân đối bổ sung số biên chế công chức, số lượng người làm việc hiện chưa sử dụng của tỉnh (do chênh lệch tỉ lệ cắt giảm giữa Bộ Nội vụ và tỉnh) cho những cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ lớn, biên chế được giao theo định mức thấp hoặc lĩnh vực, vị trí việc làm thiếu so với định mức quy định để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đồng thời thực hiện thống nhất lộ trình tinh giản biên chế theo tỉ lệ Bộ Nội vụ giao và thẩm định.

Kết luận:  Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đề nghi Sở Nội vụ tiếp tục thực hiện việc quản lý tốt biên chế viên chức, quản lý và sử dụng đội ngũ viên chức, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời phối hợp với các huyện thị, thành phố, các cơ quan ban ngành tham gia ý kiến để hoàn thiện báo cáo trình HĐND, Ban thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Trong chiều này, các đại biểu sẽ tham gia ý kiến vào báo cáo Dự án rà soát, điều chỉnh, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và kết thúc phiên họp thường kỳ tháng 6./.

 
 
 Tử Long
.
.
.
.
.