.

Mường Nhé: Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

Chủ Nhật, 06/05/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Một trong những nhiệm vụ được Huyện ủy Mường Nhé (Điện Biên) xác định trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là tăng cường xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Trong đó, đặc biệt chú trọng  nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), nhất là các thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ.

Mường Nhé là huyện vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Huyện có 11 xã với 117 thôn bản, khu dân cư, trong đó có 6/11 xã biên giới; cả 11/11 xã đều thuộc diện đặc biệt khó khăn; Đầu năm 2016, huyện vẫn còn 38 thôn, bản “trắng" đảng viên, 37 bản đảng viên đang phải sinh hoạt ghép.

1
Diện mạo nông thôn vùng biên giới ngày càng đổi mới, một góc bản Leng Su Sìn, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé

 

Xuất phát từ thực trạng tình hình của hệ thống chính trị (HTCT) cơ sở ở một số địa phương còn tồn tại những hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền cơ sở còn hạn chế; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ ở một số nơi còn yếu; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa rõ nét; đội ngũ cán bộ, công chức một bộ phận chưa qua đào tạo, thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên khả năng vận dụng các chủ trương, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào tình hình cụ thể còn nhiều hạn chế; một số cấp ủy chính quyền cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của HTCT ở cơ sở, chưa thực sự coi trọng vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, chưa dành thời gian, công sức để tập trung chỉ đạo, xây dựng, củng cố tổ chức Đảng ở cơ sở.

Xác định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của cơ sở, ngày 17-3-2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé đã ban hành Nghị quyết 07/NQ-HU của Ban Chấp hành Đảng bộ về phát triển đảng và củng cố, xây dựng hệ thống chính trị huyện Mường Nhé giai đoạn 2016-2020; xây dựng chương trình hành động cùng với kế hoạch củng cố, kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của HTCT ở cơ sở. Đồng thời tổ chức thực hiện có lộ trình, trọng tâm, trọng điểm, theo từng bước, từng giai đoạn phù hợp với từng địa phương.

Đối với các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào DTTS, ngoài việc phân công các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn, huyện còn tăng cường cán bộ xuống cơ sở vừa giúp các xã thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, củng cố HTCT, phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh; vừa đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt là người địa phương để tạo nguồn bổ sung thay thế. Đối với các thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ thì phân công các ban ngành, mặt trận, đoàn thể huyện phụ trách, giúp đỡ. Hầu hết các xã được huyện tăng cường cán bộ thì hoạt động của HTCT ở đó được nâng lên rõ rệt, chất lượng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ đảng viên là người tại chỗ được nâng cao.

Có thể thấy, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 07/NQ-HU, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ trên địa bàn huyện từng bước được nâng lên, giữ vững và phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hầu hết, Đảng bộ các xã trực thuộc huyện đã được củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động, nội dung hoạt động ngày càng được đổi mới phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Bộ máy tổ chức cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các xã nhanh chóng được kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hoạt động hiệu quả, khắc phục sự trì trệ, yếu kém trước đây. Công tác tổ chức, xây dựng HTCT, xây dựng đội ngũ cán bộ có bước phát triển và đạt được nhiều kết quả, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Đáng chú ý là, Đảng bộ các xã đã nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị tại cơ sở; năng lực lãnh đạo, điều hành qua từng năm được nâng lên, vai trò cá nhân người đứng đầu được thể hiện rõ nét. Chính quyền các xã đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, điều hành, đem lại hiệu quả thiết thực. Nhất là những năm gần đây, việc thực hiện cải cách hành chính và triển khai cơ chế “một cửa”, chính quyền cơ sở đã gần dân hơn, giải quyết kịp thời những bức xúc của Nhân dân.

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, tập hợp ngày càng nhiều đoàn viên, hội viên, qua đó làm tốt công tác vận động, thu hút đông đảo quần chúng tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Để xây dựng HTCT ở cơ sở vững mạnh, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã mở nhiều lớp bồi dưỡng, đào tạo cho cán bộ các xã, cụ thể: Phối hợp mở 2 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị, Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Bí thư chi bộ, cấp ủy cơ sở với 162 học viên tham gia; mở 3 lớp Sơ cấp và Trung cấp lý luận chính trị cho 211 cán bộ, học viên. Đến nay, đội ngũ cán bộ của HTCT ở cơ sở qua quá trình củng cố và phát triển đã cơ bản đủ về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng được các yêu cầu đặt ra trong tình hình mới hiện nay, nhiều thôn, bản đã có Đảng viên, có tổ chức Đảng.

1
Ðảng bộ xã Nà Khoa luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở các thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ. Hình ảnh cán bộ Ðảng ủy xã Nà Khoa kiểm tra, đôn đốc công tác phát triển đảng viên tại bản Nà Khoa 1, xã Nà Khoa, huyện Mường Nhé.

 

Đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện có 41 TCCSĐ, với 1.360 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 102 chi bộ trực thuộc. Đến nay đã tăng lên 42 TCCSĐ, với 1.851 đảng viên (trong đó đảng viên người DTTS chiếm 66,83%) tham gia sinh hoạt tại 149 chi bộ trực thuộc. Tỷ lệ phát triển đảng viên bình quân hàng năm đều vượt trên 50%. Đã thu hẹp khoảng cách bản “trắng” đảng viên từ 38/117 bản xuống còn 3 bản (xóa được 35 bản “trắng” đảng viên); thành lập mới 47 chi bộ độc lập. Hàng năm có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; trên 50% TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Sáng, TUV, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện xác định tăng cường xây dựng, củng cố, kiện toàn HTCT ở cơ sở vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là vấn đề có tính chiến lược lâu dài. Bên cạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với thực hiện hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, tích cực chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc huyện, nhất là Đảng ủy các xã, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, hoàn thành mục tiêu 100% thôn, bản có đảng viên, 70% số thôn bản có tổ chức đảng.

Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ; thực hiện tốt các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở, gắn xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ với việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Tạo điều kiện thu hút cán bộ có trình độ cao, sinh viên tốt nghiệp đại học về công tác tại cơ sở. Từ đó, góp phần quan trọng trong phát triển KT – XH và đảm bảo QP – AN tại địa phương./.

 

 

CTV - Phong Lâm/BTC Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.