.

Điện Biên: Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 17/05/2018, [GMT+7]
Điện Biên TV - Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
 
Quán triệt sâu sắc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
 
Trong những năm qua,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc; Tuyên giáo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018 một cách thiết thực và hiệu quả. Các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018; đồng thời, phê bình, chỉnh huấn những biểu hiện về nhận thức còn lệch lạc, học không đi đôi với làm, kém hiệu quả, bệnh hình thức; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
 
 
s
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt học tập triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Ảnh Khánh Toàn)

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết hợp chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018, phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, đưa việc thực hiện phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, nền nếp, trở thành ý thức tự giác và có hiệu quả góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết. Lấy kết quả học tập và làm theo chuyên đề 2018 là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hướng về cơ sở, hấp dẫn, thuyết phục.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với các chi, đảng bộ cơ sở.

 Những chuyển biến tích cực

s
 Ban bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ngày 17/5/2018 (điểm cầu tỉnh Điện Biên)

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt học tập cho 438 đồng chí là cán bộ quản lý, lãnh đạo các cấp trong tỉnh; xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hằng quý, hằng năm đến cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thông báo chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xuyên suốt toàn khóa để có lộ trình thực hiện phù hợp”). Hướng dẫn lựa chọn nội dung chuyên đề năm 2017 và chuyên đề năm 2018 để triển khai học tập trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan. Sau học tập, tập trung chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo, viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm. Việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị đảm bảo sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện. 

Sau 02 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, 100% ban cán sự các đảng đoàn, các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 sát thực với tình hình của địa phương, đơn vị; bước đầu tổ chức triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác (Ảnh Khánh Toàn)
Đồng chí Mùa A Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác (Ảnh Khánh Toàn)

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị được tăng cường; đưa nội dung kiểm tra kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, năm 2018. 14/14 đảng bộ trực thuộc tỉnh đều đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy.

Trong 2 năm, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên 46 số tài liệu Sinh hoạt chi bộ với 138.000 cuốn, biên tập và phát hành 3.000 cuốc sách; in sao các tài liệu thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Trung ương để tuyền truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các trường trên địa bàn tỉnh như: Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Y, Cao đăng Kinh tế - Kỹ thuật, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị, thành phố duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông trung học, phòng giáo dục - đào tạo các huyện, thị, thành phố đưa tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” vào giảng dạy cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12012), tổ chức 01 lớp tập huấn/130 cán bộ chuyên môn phòng giáo dục-đào tạo các huyện, thành phố, ban giám hiệu (Bí thư chi bộ) các trường THPT về phương pháp, nội dung giảng dạy, tài liệu đảm bảo tự nhiên, nhẹ nhàng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; tổ chức tuyên truyền trong các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, hội, đội... góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh.

Qua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực với những mô hình, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực; tiêu biểu như: Công an tỉnh tổ chức cuộc thi viết "Tuổi trẻ Công an Điện Biên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Mỗi ngày làm việc tốt vì nhân dân”; Bộ CHQS tỉnh với môi hình "Ngôi nhà 100 đồng”, “Thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh”; Đoàn Kinh tế Quốc phòng với mô hình “Điểm sáng công tác dân vận khéo”; Hội LHPN tỉnh với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; Liên đoàn Lao động tỉnh với phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí”; ngành Giáo dục - Đào tạo với phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”; Hội Nông dân với phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Tinh đoàn có phong trào viết “Sổ vàng, nhật ký làm theo Bác”. Nhiều xã, phường, thị trấn trong tinh gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/W với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng nông thôn mới.

Sau 02 năm tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/W, toàn tỉnh đã có 1.268 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng, trong đó có 216 lượt tập thể, 1.052 lượt cá nhân được khen thưởng ở các cấp.

Từ việc gắn kết các nhiệm vụ thi đua với việc học tập và làm theo Bác một cách cụ thể, với nhiều nội dung, nhiều hình thức phong phú, thiết thực đã tạo ý thức sâu sắc trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể từ Tỉnh đến các địa phương trên địa bàn thực hiện tích cực việc học tập và làm theo Bác, đó chính là động lực tích cực để Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

 
 
 
 
Tử Long
.
.
.
.
.