.

Huyện uỷ Mường Ảng tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Thứ Ba, 13/03/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Cùng với những thành tựu về kinh tế - xã hội, năm qua, Đảng bộ huyện Mường Ảng chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong công tác này, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Năm 2017, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả khá toàn diện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

1
Nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, không để những bức xúc kéo dài trở thành vấn đề nổi cộm…(Hình ảnh đồng chí Bí thư Huyện ủy Mường Ảng (thứ 2 từ phải sang), cùng đoàn công tác lắng nghe ý kiến của người dân tại thực địa giải quyết tranh chấp đất đai giữa bản Hua Sát, xã Nà Sáy thuộc huyện Tuần Giáo và bản Chan 3, xã Mường Ðăng, huyện Mường Ảng

 

Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, không để những bức xúc kéo dài trở thành vấn đề nổi cộm; công tác triển khai các dự án trọng điểm của huyện, công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư, khiếu nại được tập trung thực hiện; công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường được kiểm soát chặt chẽ; nhiều chương trình về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đi vào cuộc sống và đạt những kết quả quan trọng, nhất là trên lĩnh vực cơ cấu kinh tế nông thôn, sản xuất Nông – Lâm, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, mở rộng các mô hình, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân.

Các Đảng uỷ xã, thị trấn đều chủ động hơn trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM). Nhờ đó, năm 2017, kết quả đánh giá phân loại TCCSĐ: TSVM chiếm 52%; TSVM tiêu biểu 23,1%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 38%; hoàn thành nhiệm vụ 8%. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 10,55% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ 77,7%; hoàn thành nhiệm vụ 13,58%; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 0,52%.

Điểm nhấn trong công tác xây dựng Đảng năm qua ở Đảng bộ huyện Mường Ảng là cấp ủy các TCCSĐ luôn chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định 101 của TW về trách nhiệm nêu gương; Chỉ thị 08-CT/TU ngày 30-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”.

Đặc biệt, phong trào “làm theo” Bác trở nên rộng khắp, xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình tiên tiến trong các ngành, các lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng; nhiều TCCSĐ đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Để góp phần xây dựng Đảng TSVM, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc. Năm 2017, cấp ủy huyện và cơ sở đã tiến hành kiểm tra 10 lượt chi, đảng bộ; giám sát chuyên đề 10 tổ chức Đảng; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 1 tổ chức Đảng và thi hành kỷ luật đối với 11 đảng viên. Song song với nhiệm vụ công tác trên, Huyện ủy thường xuyên chú trọng tập trung chỉ đạo làm tốt các khâu trong đánh giá, tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, bảo đảm về phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng có nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển đảng viên mới, đặc biệt là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS. Trong năm 2017, toàn Đảng bộ đã kết nạp mới 148 đảng viên, đạt 123,3% (vượt 23,3% chỉ tiêu giao).

1
Thời gian tới, Huyện ủy Mường Ảng tiếp tục chú trọng đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS.

 

Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng bộ huyện, các chỉ tiêu, mục tiêu về phát triển KT-XH năm 2017 đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao; công tác giáo dục - đào tạo; y tế - chăm sóc sức khỏe nhân dân đều được chú trọng; các vấn đề xã hội từng bước được giải quyết; các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS được giữ gìn và phát huy; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; diện mạo nông thôn khu vực miền núi ngày càng khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 41,3% (giảm 6,45%% so với năm 2016), đạt 105,9% KH đề ra.

Đồng chí Trương Quang Hải, Bí thư Huyện ủy Mường Ảng cho biết: Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện đã chú trọng, tập trung nâng cao chất lượng mọi mặt trong công tác xây dựng Ðảng, tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số những tồn tại, hạn chế như: năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa đáp ứng được yêu cầu; chất lượng, nội dung sinh hoạt ở một số cấp ủy, chi bộ còn đơn điệu, chưa đạt yêu cầu theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy về chất lượng và hiệu quả chưa cao. Việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của một số cấp ủy, TCCSĐ và đảng viên sau kiểm tra, giám sát còn chậm. Vai trò tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân của Mặt trận và các đoàn thể ở một số nơi vẫn còn những hạn chế nhất định.

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Mường Ảng tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người DTTS; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận - đoàn thể; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy quyền làm chủ, tích cực giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, giữ vững mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh./.

 

 

CTV - Phong Lâm/BTC Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.