.

Chuyển biến trong đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên

Thứ Năm, 08/03/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Là biện pháp tích cực để xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh (TSVM), là căn cứ để thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.

Theo đánh giá phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2017 cho thấy, toàn Đảng bộ tỉnh có 647/650 TCCSĐ được đánh giá, phân loại chất lượng, chiếm 99,5%. Số TCCSĐ TSVM là 357, chiếm 55,2% (giảm 3,16% so với năm 2016). Kết quả đó thể hiện các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã thực hiện tốt việc đánh giá phân loại, điển hình là các Đảng bộ: Điện Biên Đông 37,04%; Công an tỉnh 43,75%; Tủa Chùa 48,98%; Mường Nhé 50%...

1
Đánh giá đúng chất lượng TCCSĐ và đảng viên làm căn cứ đề ra chủ trương, giải pháp cụ thể nhằm giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

 

Trong số các TCCSĐ TSVM có 82 TCCSĐ đạt TSVM tiêu biểu, chiếm 22,97% (tăng 1,89% so với năm 2016); số TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ là 233, chiếm 36,1%, tăng 2,73%; số TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ là 54, chiếm 8,35%, tăng 0,78%; số TCCSĐ yếu kém còn 3, chiếm 0,46% giảm 0,33% với năm 2016. Về số đảng viên được đánh giá, phân loại chất lượng là 34.293/36.894, chiếm 92,95%. Trong đó, số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 4.089, chiếm 15,05% so với số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, giảm 0,75%.

Nhìn chung, ở từng đảng bộ, việc đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên được thực hiện không chỉ đồng bộ trong các khâu, mà còn đồng bộ giữa đánh giá tập thể với cá nhân, kết quả công tác xây dựng đảng với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữa tổ chức đảng với các tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

Đơn cử, tại Đảng bộ huyện Điện Biên, với 69 TCCSĐ và 6.187 đảng viên, để đảm bảo chất lượng trong đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chủ động xây dựng văn bản, hướng dẫn cụ thể các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt các bước quy trình, trong tổ chức đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên.

Để đánh giá đúng thực chất và sát với cơ sở, Đảng bộ đã thành lập các Tổ công tác cùng với các Ban xây dựng Đảng do các đồng chí trong Ban Thường vụ làm trưởng đoàn, trực tiếp thẩm định, cho ý kiến nhận xét trước khi Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, công nhận kết quả đánh giá, phân loại. Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong quá trình kiểm tra, đánh giá, xếp loại chưa đúng với hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; chưa sát với thực tiễn nhiệm vụ được giao, chưa chặt chẽ, chưa đúng quy trình sẽ yêu cầu đánh giá, kiểm điểm lại.

Do vậy, kết quả đánh giá, phân loại cho thấy số TCCSĐ đạt TSVM chiếm tỷ lệ 52,2% (giảm 2,9%); TSVM tiêu biểu 19,4%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 34,78%; hoàn thành nhiệm vụ 13,04%; không có TCCSĐ yếu kém. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 13,98% trong tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ 77,5%; hoàn thành nhiệm vụ 10,9%; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 0,69%.

Ở Đảng bộ Mường Ảng, những năm trước đây việc đánh giá, phân tích chất lượng TCCSĐ và đảng viên hằng năm vẫn còn nhiều hạn chế, số TCCSĐ đạt TSVM luôn ở mức khá cao. Đến nay, do chú trọng xây dựng tiêu chí, cụ thể hóa nội dung đánh giá thành bảng điểm chi tiết đối với từng loại hình TCCSĐ nên tỷ lệ này đã giảm xuống.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, Ban Tổ chức Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ quán triệt, triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững yêu cầu, nội dung, quy trình thực hiện để tổ chức Đảng và đảng viên thống nhất nhận thức và thực hiện.

Đồng thời xây dựng và ban hành các kế hoạch, báo cáo, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định về chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ đối với các loại hình TCCSĐ và đảng viên để việc đánh giá chất lượng được đảm bảo thực chất, chặt chẽ, đúng quy trình. Nhờ đó, năm 2017, kết quả đánh giá phân loại TCCSĐ: TSVM chiếm 52%; TSVM tiêu biểu 23,1%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 38%; hoàn thành nhiệm vụ 8%. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 10,55% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ 77,7%; hoàn thành nhiệm vụ 13,58%; đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ 0,52%.

Tại huyện Mường Nhé, ngoài các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy còn thành lập các tổ công tác để rà soát, kiểm tra, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh việc bình xét, đánh giá, phân loại tại 42 chi, Đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên của các cấp ủy cơ sở, Huyện ủy giao Ban Tổ chức tập hợp, thẩm tra việc đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên. Kết quả phân loại, đánh giá TCCSĐ: TSVM chiếm 50%; TSVM tiêu biểu 19,05%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 38,1%; hoàn thành nhiệm vụ 11,9%, không có TCCSĐ yếu kém. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 10,3% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ 85,3%, hoàn thành nhiệm vụ 4,7%; không hoàn thành nhiệm vụ 1,2%.

Thực tế ở nhiều đảng bộ cho thấy, việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực từ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, đến quy trình, phương pháp đánh giá, phân loại, cụ thể hóa các tiêu chí để áp dụng trong từng loại hình TCCSĐ và địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc thẩm định kết quả đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên được thực hiện chặt chẽ.

Vì vậy, tuy tỷ lệ TCCSĐ đạt TSVM và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảm so với những năm trước, nhưng chất lượng không giảm. Qua đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên cho thấy, vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức Đảng ngày càng được nâng lên. Đội ngũ đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trên mọi lĩnh vực về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống, có trách nhiệm cao trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

1
Đánh giá phân loại chất lượng đảng viên của Chi bộ bản San Súi, xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà (Điện Biên)

 

Đồng chí Văn Hữu Bằng, UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Công tác đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên vẫn còn một số hạn chế nhất định, tại một số cấp ủy, tổ chức đảng vẫn chưa bảo đảm; chưa kết hợp chặt chẽ giữa đánh giá chất lượng tổ chức Đảng với đánh giá chất lượng đảng viên; việc phân loại chất lượng đảng viên ở một số đảng bộ, chi bộ cơ sở còn lúng túng; vẫn còn nhận thức giản đơn, hiểu chưa đầy đủ nội dung, quy định và tiêu chí đánh giá, xếp loại TCCSĐ và đảng viên. Một số nơi đánh giá, phân loại TCCSĐ và đảng viên chưa phản ảnh đúng thực chất, vẫn còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định kết quả đánh giá của một số cấp ủy cấp trên vẫn còn thiếu chặt chẽ, còn xem nhẹ nên đã ảnh hưởng đến kết quả phân loại.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục cụ thể hóa nội dung đánh giá thành những tiêu chí phù hợp với mỗi loại hình tổ chức Đảng, phù hợp với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng và đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên. Làm tốt việc kiểm tra, uốn nắn, phát hiện và xử lý những vi phạm của tổ chức, cá nhân vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Kịp thời khen thưởng, động viên các tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là ở cơ sở, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

 

 

CTV Phong Lâm/BTC Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.