.

Tuần Giáo nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên

Thứ Năm, 22/02/2018, [GMT+7]

 Điện Biên TV - Qua đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2017, Đảng bộ huyện Tuần Giáo có 34/60 TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh (TSVM), chiếm 56,7%; 35% TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5 Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 12,41% tổng số đảng viên được đánh giá.

Đánh giá về kết quả công tác xây dựng Đảng trong năm 2017, đồng chí Giàng Trùng Lầu, TUV, Bí thư huyện ủy Tuần Giáo cho biết: Huyện ủy và các chi, Đảng bộ trực thuộc luôn xác định rõ việc bình xét, đánh giá, phân loại chất lượng các TCCSĐ và đảng viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên (CB,ĐV).

Do vậy, ngoài các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy còn thành lập các tổ công tác để rà soát, kiểm tra, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh việc bình xét, đánh giá, phân loại tại 60 chi, Đảng bộ cơ sở.

1
Qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2017, có 34/60 TCCSĐ thuộc Đảng bộ huyện Tuần Giáo đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm 56,7% (Ảnh tư liệu)

 

Việc đánh giá, phân loại đúng thực chất sẽ là nền tảng cơ bản trong xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, củng cố tổ chức Đảng và quản lý CB,ĐV; đồng thời cũng chính là cơ sở đề ra các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, làm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, làm trong sạch đội ngũ CB,ĐV. Yếu tố quan trọng nhất là thực hiện tốt công tác bình xét, đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên để các chi, Đảng bộ trực thuộc và đội ngũ CB,ĐV thấy rõ những mặt mạnh để phát huy, nhận rõ những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế để sửa chữa, khắc phục, tránh tình trạng qua loa, chiếu lệ… vì nếu thực hiện không tốt sẽ đánh giá không đúng thực chất, rơi vào hình thức, giảm sút tinh thần phấn đấu của đảng viên và tổ chức Đảng.

Để nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên trong năm 2017, Ban Tổ chức Huyện ủy Tuần Giáo đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ quán triệt, triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, giúp CB,ĐV  nắm vững yêu cầu, nội dung, quy trình thực hiện để tổ chức Đảng và đảng viên thống nhất nhận thức và thực hiện.

Đồng thời xây dựng và ban hành các kế hoạch, báo cáo, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy định về chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ đối với các loại hình TCCSĐ và đảng viên để việc đánh giá chất lượng được đảm bảo thực chất, chặt chẽ, đúng quy trình. Đặc biệt, làm tốt công tác tham mưu để Huyện ủy tổ chức kịp thời, nghiêm túc việc quán triệt Điều lệ Đảng, Quy định và Hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng.

Qua đó, đa số CB,ĐV đã nắm được những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, đã nêu cao tính tự giác, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng của CB,ĐV, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, nhất là cấp ủy, tự giác đánh giá, phân loại, chấm điểm sát thực tế, bảo đảm đúng tiến độ quy định.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chất lượng sinh hoạt Đảng; công tác phát triển đảng viên; công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình….

Đồng thời, chú trọng thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 08-CT/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh”. Qua đó, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận CB,ĐV; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đảng viên.

Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên, từng bước khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, phát huy các nhân tố tích cực, nhân rộng những cách làm hay; siết chặt lại kỷ luật, kỷ cương; uốn nắn những thiếu sót, lệch lạc; từ đó có tác dụng cảnh báo, răn đe, cảnh tỉnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hành vi tiêu cực.

1
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Tuần Giáo lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra mục tiêu hằng năm có 50% TCCSĐ đạt trong sạch, vững mạnh…

 

Trong thời gian tới, cùng với các hoạt động trên, các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và của Huyện uỷ về thi hành Điều lệ Đảng cùng các quy chế, quy định về những điều đảng viên không được làm.

Tập trung thực hiện tốt công tác thẩm định kết quả đánh giá, phân loại; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những lệch lạc đối với đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới; xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên sau khi có kết quả phân loại mới phát hiện yếu kém, khuyết điểm nhưng chưa được đưa vào đánh giá, phân loại. Đặc biệt là chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên sửa chữa khuyết điểm sau đánh giá, phân loại, đồng thời sử dụng triệt để kết quả đánh giá, phân loại làm cơ sở để bố trí sử dụng, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, đảng viên./.

 

 

 

CTV - Phong Lâm/BTC Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.