.
Đảng bộ huyện Điện Biên Đông :

Xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân

Thứ Sáu, 09/02/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV -  Huyện Điện Biên Đông đã không ngừng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cụ thể là chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác của mỗi cán bộ trong các cơ quan đơn vị.

Phát huy kết quả đó, ngay từ đầu năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Điện Biên Đông đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 theo chuyên đề với nội dung: “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Lê Văn Kha, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, cho biết: Một trong những mục đích trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo chuyên đề năm 2018 nhằm xây dựng, chỉnh đốn tác phong và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, đi vào nề nếp, trở thành ý thức tự giác và có hiệu quả góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân.

1
Ban Tuyên giáo huyện ủy Điện Biên Đông làm việc với Đảng ủy xã Phình Giàng về công tác xây dựng Đảng

 

Cùng với đó, tạo gắn kết chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức của bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Để nội dung chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 năm 2018 đi vào cuộc sống, Ban thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2018 vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Lấy kết quả học tập và làm theo chuyên đề là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kết hợp tuyên truyền, tôn vinh, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo Bác, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, bệnh hình thức, thành tích; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Nói về việc triển khai Chỉ thị 05 chuyên đề 2018 ở đơn vị, ông Trần Đình Quang, Bí thư Chi bộ Trường Trung học phổ thông Mường Luân, cho biết: Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, ngay từ đầu năm, Chi bộ đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, nhà trường và nhiệm vụ năm học, như: Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… qua đó  tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên; góp phần hạn chế, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 theo chuyên đề 2018 là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa chính trị to lớn đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Điện Biên Đông. Qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết.

 

 

CTV - Văn Quyết

.
.
.
.
.