.
Điện Biên :

Hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018 trong quý I/2018

Thứ Năm, 11/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biện, tại Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 03-01-2018 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018).

Theo đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc; Tuyên giáo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018 một cách thiết thực và hiệu quả. Các cơ quan thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018; đồng thời, phê bình, chỉnh huấn những biểu hiện về nhận thức còn lệch lạc, học không đi đôi với làm, kém hiệu quả, bệnh hình thức; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

1
Hội Nghị triển khai học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt cấp Tỉnh (Ảnh Khánh Toàn)

 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kết hợp chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018, phải tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, đưa việc thực hiện phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thường xuyên, nền nếp, trở thành ý thức tự giác và có hiệu quả góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết. Lấy kết quả học tập và làm theo chuyên đề 2018 là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng cuối năm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hướng về cơ sở, hấp dẫn, thuyết phục.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với các chi, đảng bộ cơ sở.

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018, có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là trong năm  2018 năm bản lề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đồng thời cũng là thời điểm chuẩn bị đón chào Xuân mới năm Mậu Tuất. Với quyết tâm cao, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh phải hoàn thành việc triển khai học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018 trong tháng 01/2018; cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 15-3-2018./.

 

 

CTV - Khánh Toàn/BTG Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.