.
Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh Điện Biên :

"Xây dựng phong cách, tác phong công tác của Người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên".

Thứ Tư, 31/01/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Chiều 31/1, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của Người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên".

Tham gia học tập Chuyên đề năm 2018 gồm trên 100 đồng chí cán bộ là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Trưởng, phó các phòng ban, đoàn thể trực thuộc; Báo cáo viên của Đảng ủy.

1
Quang cảnh Hội nghị


Trong thời gian học tập 1/2 ngày, các học viên sẽ đươc quán triệt nội dung chuyên đề về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên" trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt nhấn mạnh những biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh về phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán; Phong cách làm việc khoa học, phong thái lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài; Phong cách nêu gương, phong cách lãnh đạo cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo.

Hội nghị quán triệt, học tập nhằm mục đích xây dựng, chỉnh đốn tác phong và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một các thường xuyên, nền nếp, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, giản dị, khiên tốn, trung thực, liêm khiết. Bên cạnh đó gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2018 là một trong những nội dung quan trọng sẽ được đưa vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ./.

 

 

Minh Trang

.
.
.
.
.