.

4 trọng tâm chỉ đạo điều hành và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ

Thứ Năm, 28/12/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Theo Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ được công bố ngày 28/12 tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) đã đề ra 4 trọng tâm trong chỉ đạo điều hành và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong năm 2018.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm do Chính phủ đề ra trong năm 2018.
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm do Chính phủ đề ra trong năm 2018.

Phát huy kết quả đạt được của năm 2017, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, Chính phủ đề ra các trọng tâm chỉ đạo điều hành tập trung vào những nội dung cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hai là, thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp.

Ba là, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Dự thảo Nghị quyết đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 59 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1. Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững (gồm 11 nhiệm vụ, giải pháp).

2. Tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột phá chiến lược (gồm 5 nhiệm vụ, giải pháp).

3. Tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế (gồm 11 nhiệm vụ, giải pháp).

4. Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội (gồm 9 nhiệm vụ, giải pháp).

5. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu (gồm 3 nhiệm vụ, giải pháp).

6. Thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng Chính phủ  điện tử phục vụ người dân gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo (gồm 8 nhiệm vụ, giải pháp).

7. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế (gồm 8 nhiệm vụ giải pháp)

8. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông (gồm 2 nhiệm vụ, giải pháp). Phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí; chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, góp phần tạo đồng thuận xã hội.

9. Tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp đề ra (gồm 2 nhiệm vụ, giải pháp).

Chính phủ đề nghị các Bộ trưởng, Tư lệnh ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn được giao. Khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Đặc biệt, cần làm tốt công tác thông tin truyền thông, phổ biến rộng rãi Nghị quyết đến từng cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trên các vùng miền của đất nước và thực hiện nhiệm vụ báo cáo, tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết theo quy định./.

 

 

Lường Hương/Dienbientv.vn

.
.
.
.
.