.

Đảng bộ xã Mường Thín học tập và làm theo gương Bác

Thứ Sáu, 24/11/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Học tập và làm theo gương Bác đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân xã Mường Thín (huyện Tuần Giáo). Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, trong hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Đảng bộ xã Mường Thín (huyện Tuần Giáo) hiện có 139 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng bộ xã thường xuyên duy trì, triển khai nền nếp việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phù hợp với thực tế của địa phương. Trên cơ sở đó tập trung phát động thi đua học tập và làm theo Bác tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

2
Đồng chí Lò Văn Toan (ngồi giữa), Bí thư Chi bộ bản Thín A, xã Mường Thín (huyện Tuần Giáo) tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới người dân (Ảnh tư liệu)

 

Để việc học tập và làm theo Bác được lan tỏa rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng ủy xã đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thông qua các hình thức như: Tuyên truyền tại các hội nghị chuyên đề về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lồng ghép trong các hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể xã; tại các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng của các chi bộ trực thuộc xã.

Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy Tuần Giáo, Đảng ủy xã triển khai học tập đầy đủ, nghiêm túc nội dung các chuyên đề về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt trên 90%. Sau khi học tập, quán triệt các chuyên đề, đảng viên đều đăng ký nội dung học tập và làm theo gương Bác gắn với nhiệm vụ của người đảng viên. Các nội dung đăng ký đều có sự giám sát và theo dõi của cấp ủy chi bộ; có nhận xét, đánh giá việc thực hiện của đảng viên, xem đây là một trong những tiêu chí để bình xét, đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc bổ sung các quy định về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị 08/CT-TU ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo gương Bác bằng cách xây dựng các chuẩn mực đạo đức để cán bộ, công chức, viên chức, hội viên học tập và thực hiện. Các chuẩn mực đạo đức đều hướng tới việc tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc khoa học, không ngừng học tập, phấn đấu nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã phát động nhiều phong trào thi đua để cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân tham gia học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn vào các hoạt động, các việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống thường ngày. Các trường học phát động phong trào “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”...

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã đẩy mạnh phong trào hưởng ứng học tập và làm theo lời Bác như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Thanh niên làm kinh tế giỏi”, “Tuổi trẻ Mường Thín học tập và làm theo lời Bác” “Tuổi trẻ Mường Thín chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng”…

Đồng chí Lò Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Thín cho biết: Từ những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, hơn 1 năm qua, Đảng bộ Mường Thín (Tuần Giáo) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bước đầu đạt những kết quả quan trọng.

Đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn xã đã có nhận thức sâu sắc về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác; từ đó có ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng các quy định của địa phương.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị đã nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, giữ gìn phẩm chất cách mạng, đạo đức và lối sống của người cán bộ, đảng viên; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; liêm chính trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt kỷ luật phát ngôn và quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ xã Mường Thín tiếp tục xác định đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên hơn của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; coi trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện học tập và làm theo gương Bác./.

 

 

CTV Phong Lâm - BTC Tỉnh ủy Điện Biên

.
.
.
.
.