.
Thành phố Điện Biên Phủ :

Khai giang lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại chức khóa V.

Thứ Bảy, 09/09/2017, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 8/9/2017, Thành ủy Điện Biên Phủ phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Điện Biên tổ chức khai giang lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại chức (LLCT - HCTC) khóa V, năm học 2017-2018. 

1
Thành phố Điện Biên Phủ Khai giang lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính tại chức  khóa V.

 

Trong thời gian từ tháng 9/2017 đến 6/2018, các học viên  học tập, nghiên cứu chương trình khóa học với các học phần: Những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản; Nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam; khoa học hành chính; một số nội dung cơ bản trong quan điểm đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; Quốc phòng an ninh; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Đoàn thể... Trên cơ sở đó các học viên được đi nghiên cứu thực tế  và viết tiểu luận tốt nghiệp.

Thông qua khóa học sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ  Thành phố có trình độ chính trị, rèn luyện phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị công tác./.
                                             

 

Đỗ Quang Khải.

 

.
.
.
.
.