.

Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo ba vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI)

Thứ Ba, 17/04/2012, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 6/4, Ban tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành hướng dẫn số 02-HD/BTCTU hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

NQ
Cán bộ, đảng viên tỉnh Điện Biên học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).


Theo hướng dẫn, các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng từ tỉnh đến cơ sở phải tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Nội dung kiểm điểm căn cứ vào ba vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu và quy định về những điều đảng viên không được làm, đối chiếu với tình hình hiện tại của tổ chức và cá nhân, có liên hệ với những năm trước đó để kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Ba vấn đề đó là: về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của mộ bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ tập thể với cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.
    
Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được tiến hành theo 3 bước: bước 1, lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân và gợi ý kiểm điểm; bước 2, tiếp thu ý kiến góp ý, xây dựng báo cáo kiểm điểm của tập thể cá nhân và tiến hành kiểm điểm; bước 3, báo cáo, thông báo, tiếp thu ý kiến góp ý sau kiểm điểm. Tiến độ thực hiện: cấp tỉnh tiến hành trong tháng 7 và tháng 8/2012; cấp huyện tiến hành trong tháng 8 và tháng 9/2012; cấp cơ sở và đảng viên tiến hành trong tháng 9, 10, 11/2012.

 
Lê Khánh Hòa

.
.
.
.
.