.

Sức lan tỏa từ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thứ Năm, 22/09/2011, [GMT+7]

Gần 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cuộc vận động đem lại những kết quả quan trọng, tạo ra sức lan toả mạnh mẽ, rộng khắp, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

1
Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, trực tiếp là Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp, toàn tỉnh đã triển khai sâu rộng các nội dung Cuộc vận động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và những giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng của Cuộc vận động, từ đó ý thức tu dưỡng đạo đức, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân ngày càng được nâng cao.

Sau học tập, hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã cụ thể hoá việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các chuẩn mực đạo đức phù hợp để tổ chức thực hiện, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động và đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức theo hướng thiết thực, hiệu quả. Trên từng cương vị công tác, trong giao tiếp và tiếp xúc với nhân dân, nhiều cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị thể hiện sự gương mẫu, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ đúng mực, nhất là trong giải quyết những công việc liên quan đến nhân dân, xử lý đơn thư và những vấn đề bức xúc nảy sinh từ cơ sở.

Trong quá trình triển khai Cuộc vận động, nhiều đơn vị đã có phong trào, hình thức làm theo tấm gương đạo đức của Bác một cách sáng tạo hiệu quả, điển hình như: Đảng bộ Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh... có nhiều thành tích trong việc tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở “ba cùng” với nhân dân, xây dựng nhà đồng đội, giúp đỡ, hướng dẫn nhân dân thi đua sản xuất, xoá đói giảm nghèo, làm giao thông nông thôn. Các Đảng bộ huyện Điện Biên, T.P Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng với phong trào chuyển đổi cơ cấu sản xuất, làm giao thông nông thôn, nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả; Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã quyết tâm vượt khó, nhiệt tình chăm sóc sức khoẻ nhân dân, lấy y đức làm mục tiêu phục vụ. Chi bộ xã Thanh Chăn với phong trào xây dựng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, có nguồn thu từ 50 - 70 triệu đồng trên năm, giảm hộ nghèo.

Ở nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể quần chúng xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Từ thực tiễn cho thấy, mỗi người có một cách làm khác nhau, nhưng đều thể hiện và đạt được những tiêu chí đạo đức, tấm gương làm theo Bác. Đó là: toàn tâm, toàn ý thực hiện trách nhiệm được giao, hết lòng, hết sức với công việc, yêu thương đồng bào, đồng chí, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vượt khó khăn, xoá đói giảm nghèo, xây dựng quê hương, thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quyết tâm làm giàu cho mình và cho đất nước. Mỗi một hành động, mỗi một việc làm đều thể hiện lòng thành kính hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo Bác, các đảng viên ở Đảng bộ Tủa Chùa nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. 

Mô tả ảnh.
Học tập và làm theo Bác, các đảng viên ở Đảng bộ Tủa Chùa nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những người xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới. Ảnh: T.M

Nhìn chung, Cuộc vận động đã được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Với tinh thần đó, sau gần 4 năm, triển khai, thực hiện Cuộc vận động, tỉnh Điện Biên liên tục đạt tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng cũng được quan tâm, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra đến năm 2010 nay đã đạt và vượt, nhiều chương trình sáng tạo đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Những kết quả đã đạt được cho thấy Cuộc vận động đã thật sự mang lại sinh khí mới trong đảng bộ, quân, dân và tạo thành phong trào hành động cách mạng; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, quản lý Nhà nước, tạo sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân ngày thắt chặt, lòng tin của nhân dân ngày không ngừng được củng cố, đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu đi trước quần chúng, chăm lo cho quần chúng không ngừng nâng lên.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động, bên cạnh những kết quả đạt được còn bộc lộ một số tồn tại, yếu kém cần khắc phục, đó là: Nhận thức của một số cấp uỷ, đảng viên bước đầu về thực hiện Cuộc vận động chưa sâu, chưa đúng ý nghĩa tầm quan trọng, nên việc tổ chức học tập các nội dung Cuộc vận động chưa thật nghiêm túc, ý thức trong học tập một ít cán bộ, đảng viên chưa cao. Một số cơ quan, đơn vị địa phương và nhân dân xây dựng chương trình hành động, viết thu hoạch, đăng ký thực hiện còn chung chung, việc phát huy vai trò gương mẫu của người lãnh đạo cơ quan, đơn vị một số nơi còn xem nhẹ, chậm phát huy những gương điển hình tốt trong các phong trào.

Công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cuộc vận động chưa liên tục, thường xuyên, chưa đủ mạnh để tạo ấn tượng sâu đậm cho tất cả mọi đối tượng. Hình thức tuyên truyền chậm đổi mới, sức lan toả của Cuộc vận động chưa đủ để tạo ra sự chuyển biến thật rõ nét, thật mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động khi đưa Cuộc vận động vào cuộc sống, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho Cuộc vận động còn bất cập.

Việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác chưa trở thành thường xuyên, tự giác, liên tục của tất cả mọi người. Sự chuyển biến làm theo ở một số cấp, các ngành, địa phương, đơn vị chưa thật sự sâu rộng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức còn thiếu gương mẫu, chưa coi việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, là việc làm suốt cả cuộc đời.

Để Cuộc vận động có hiệu quả, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, đó là:

Một là: Thường xuyên củng cố, bổ sung kịp thời thành viên Ban Chỉ đạo (khi có thay đổi), nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo các cấp phụ trách ở địa bàn được giao; hàng tháng tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh và cấp huyện. Dựa vào tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, Ban chỉ đạo các cấp nên chỉ đạo việc học tập, làm theo có trọng tâm, trọng điểm, yếu mặt nào phải chấn chỉnh mặt đó, để tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, để cuộc vận động thật sự có hiệu quả thiết thực.

Hai là: Tăng cường công tác kiểm điểm việc thực hiện “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong kỳ sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể chủ động quan tâm, phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là tấm gương lãnh đạo được nhân dân tin tưởng, yêu mến và làm theo. Nhân tố quyết định thành công Cuộc vận động là: cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành; công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu làm trước để nhân dân cùng làm theo.

Ba là: Tiếp tục tổ chức học tập sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân chủ đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp.

Bốn là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng phong phú, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hành động; tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt - việc tốt, kịp thời đưa tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Năm là: Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cuộc vận động, từ các khâu, các bước, có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời, đồng thời cũng phê bình, kỷ luật phù hợp với những tập thể, cá nhân sai phạm.

Nguyễn Vân Chương
.
.
.
.
.