.

Huyện Tủa Chùa giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở

Chủ Nhật, 02/09/2018, [GMT+7]

Điện Biên TV - Những năm gần đây phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Tủa Chùa luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Nhiều mô hình giữ gìn, bảo vệ an ninh trật tự được triển khai sâu rộng đã đem lại hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

Với mục tiêu giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, cấp uỷ, chính quyền các cấp ở Tủa Chùa đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Theo đó các nội dung, yêu cầu của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được tuyên truyền, phổ biến đến từng khu dân cư, gia đình, cơ quan, đơn vị.

1
Công tác bảo vệ an ninh trật tự được triển khai sâu rộng đã đem lại hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn.

 

Trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động phòng chống tội phạm; nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự hòa giải về an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Do vậy mỗi đảng viên, cán bộ và người dân trên địa bàn đều thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Đa số người dân ở từng địa bàn đã chủ động tự bảo vệ, tự giác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
 
Để thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huyện Tủa Chùa đã chỉ đạo cho các ban ngành, đoàn thể và các địa phương tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp Nhân dân về chính sách, pháp luật; giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, trách nhiệm công dân trong việc thực hiện pháp luật.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chú trọng công tác xây dựng, củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào và lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở.
 
Công an huyện tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phù hợp với đặc điểm từng địa bàn và theo trình độ dân trí ở từng vùng. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an huyện Tủa Chùa đã chủ động tham mưu cho Huyện uỷ và UBND huyện trong công tác BVANTT; thông báo kịp thời các thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm, các thế lực thù địch tới mọi tầng lớp Nhân dân.

1
Công an huyện Tủa Chùa phối hợp với Huyện đoàn, UBND xã Mường Ðun tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân bản Ðun. ảnh KT

 

Từ đó Nhân dân kịp thời có biện pháp chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Trong năm 2018, có 143/143 thôn của 12/12 xã, thị trấn và hơn 80 cơ quan, doanh nghiệp, trường học ở Tủa Chùa đăng ký thực hiện khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự”.
 
Mô hình “Dòng họ bình yên” đã trở thành một “thương hiệu”, một giải pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Tủa Chùa nhiều năm qua. Trong đó có dòng họ Thào ở thị trấn Tủa Chùa, hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, dòng họ Thào đã xây dựng, duy trì Mô hình “Dòng họ bình yên”.

Đồng thời xây dựng quy ước, hương ước dòng họ tự quản về ANTT và tổ chức cho các thành viên trong dòng họ ký cam kết thực hiện. Chú trọng giáo dục, thuyết phục các thành viên trong dòng họ chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định địa phương. Đặc biệt, người trong họ tộc cam kết không nghe lời kẻ xấu lôi kéo chống lại Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực xây dựng gia đình văn hóa.

Từ việc cùng nhau thực hiện bản quy ước, các thành viên trong dòng họ sống hòa thuận, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Nhờ vậy, phong trào thi đua được lan tỏa nhanh chóng, làm gương cho Nhân dân tại địa phương học tập. Hiện nay, dòng họ Thào ở thị trấn Tủa Chùa có hơn 20 hộ, gần 90 nhân khẩu, trong đó số hộ gia đình tham gia công tác xã hội chiếm trên 90%. Hằng năm dòng họ Thào có 100% hộ gia đình tự nguyện ký cam kết con cháu không mắc tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế và trở thành một trong những mô hình điểm của thị trấn về xây dựng dòng họ bình yên.

Bên cạnh đó, điểm nổi bật trong triển khai phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Tủa Chùa đó là, các địa phương đã xây dựng, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và ý thức trách nhiệm của toàn dân.

Tiêu biểu như các mô hình “Tổ hoà giải”, “Tổ an ninh nhân dân”, “Cụm liên kết an ninh giáp ranh”.v.v... Hiện nay, huyện Tủa Chùa đang duy trì sự hoạt động có hiệu quả của 143 tổ an ninh nhân dân; 143 tổ hòa giải và hơn 90 dòng họ bình yên. Hoạt động của các mô hình này đã góp phần nâng cao hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa; đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của các ban ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân tại cơ sở, nên Tủa Chùa luôn giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, nhận thức về pháp luật của Nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo nên những phong trào thiết thực, hiệu quả về toàn bảo vệ ANTQ./.
 

 

 

Hoàng Hảo – Huy Long/DIENBIENTV.VN

.
.
.
.
.